Heet van de naald : eenmanszaken worden fiscaal gelijkgetrokken naar de vennootschapsbelasting.

Vanaf 2018 komen er maatregelen om de fiscale nadelen weg te werken die zelfstandigen nu ondervinden in vergelijking met vennootschappen: Aftrekbaarheid van autokosten: ook in de personenbelasting worden autokosten voor zelfstandigen met een eenmanszaak aftrekbaar gemaakt in functie van hun CO2-uitstoot zoals voor vennootschappen i.p.v. het huidige 75%. Daardoor worden milieuvriendelijke wagens ook voor zelfstandigen [...]

Heet van de naald : De hervorming van de vennootschapsbelasting : nieuwe tarieven vanaf aanslagjaar 2018

2018 2020 Nieuw basistarief 29% 25% Nieuw verlaagd tarief voor KMO (voor deel belastbare grondslag ≤100.000 EUR én onder art. 215, derde lid, 1°, 2°, 4° en 6° WIB 92 en art. 15, §§ 1-6 W.Venn) 20% 20% Nieuwe crisisbijdrage 2% 0% Tevens worden er een aantal verrichtingen fiscaal gestimuleerd. Eerstdaags zetten wij deze voor u uitgebreid [...]

Neerleggingsformulieren voor boekjaren per 01/01/2016 : volledig, verkort en micro-ondernemingen

Via volgende link kan u de nieuwe neerleggingsformulieren raadplegen. Artikel 15 Wetboek Vennootschappen bepaalt of u groot, klein of een microvennootschap bent. Belangrijk hierbij zijn de consortiums en de verbonden ondernemingen. Ik kom in een apart artikel terug op deze wetgeving. Artikel 15 heeft wel wat om handen, zo kan u voor het wetboek vennootschappen [...]

Nieuwe tarieven neerlegging jaarrekening, excuseer, neerleggingsformulier is de nieuwe “naam”

Vanaf heden spreken we niet meer over de neerlegging jaarrekening maar over het 'NEERLEGGINGSFORMULIER'. De jaarrekening maakt deel uit van het neerleggingsformulier. Goed nieuws hierbij is enerzijds een daling van de neerleggingskosten, anderzijds is het niet zichtbaar of de jaarrekening werd neergelegd via het Staatsblad. Jaarlijks worden er een 400.000 jaarrekeningen neergelegd. De tarieven gaan [...]

Tax Shelter voor startende ondernemingen : VB : 100.000,00 -> 45.000,00 (!!) belastingvoordeel

Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers. Als alle voorwaarden zijn vervuld, kunt u een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen van het bedrag dat u in de vennootschap heeft geïnvesteerd. Stel u breng in 100.000,00. U kan, in bepaalde gevallen, tot 45.000,00 (!!) euro belastingen terugkrijgen. Let wel : [...]

Gewijzigde forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen vanaf 1 oktober 2017

De nieuwe lijst met forfaitaire dagvergoedingen werd gepubliceerd. Deze dagvergoedingen kunnen vanaf 1 oktober 2017 vrij van belasting betaald worden aan werknemers of bedrijfsleiders voor de kosten die ze maken tijdens een buitenlandse dienstreis. Deze bedragen worden jaarlijks herbekeken. De nieuwe bedragen verschillen (soms sterk) van de bedragen die golden tot 30 september van dit jaar. Voor [...]

Leg tijdig uw jaarrekening neer

Het laattijdig neerleggen van de jaarrekening van een onderneming kan verregaande gevolgen hebben. Recent trad immers nieuwe wetgeving in werking op basis waarvan de rechtbank van koophandel op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding kan uitspreken van een vennootschap die haar jaarrekening niet (tijdig) heeft ingediend   Vennootschappen hebben 30 [...]

VAPZ mogelijk voor alle zelfstandigen, anderen dan bedrijfsleiders vennootschappen

Tweede pensioenpijler voor zelfstandigen Op voorstel van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, werd vandaag een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het fiscale luik regelt van de nieuwe aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Dit voorstel is voor advies verzonden naar de Raad van State. Zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen kunnen voortaan naast hun vrij [...]

BTW – UPDATE BOUW : Eén woning ombouwen naar twee appartementen kan tegen 6% btw

BTW-update : bouw Het uitbreiden of vergroten van een woning van minstens 10 jaar oud kan tegen 6% btw-tarief als het gebouw na de werken hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt. Bij de uitbreiding of vergroting van een woning moeten er twee bijkomende voorwaarden vervuld zijn voor de toepassing van het 6%-btw-tarief. Voorwaarde 1:  de oppervlakteregel: [...]

Kosten eigen aan de werkgever- Zorg dat ze voldoende onderbouwd zijn!

29/08/2017   Mits aan een aantal strikte voorwaarden voldaan wordt, is de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever geen loon. In de praktijk worden onkostenvergoedingen echter vaak aangewend om werknemers een extraatje toe te stoppen op een (para-)fiscaalvriendelijke manier. Let hiermee op, want u heeft nochtans geen vrij spel[1]. Geen loon onder strikte voorwaarden [...]