Neerleggingsformulieren voor boekjaren per 01/01/2016 : volledig, verkort en micro-ondernemingen

Via volgende link kan u de nieuwe neerleggingsformulieren raadplegen. Artikel 15 Wetboek Vennootschappen bepaalt of u groot, klein of een microvennootschap bent. Belangrijk hierbij zijn de consortiums en de verbonden ondernemingen. Ik kom in een apart artikel terug op deze wetgeving. Artikel 15 heeft wel wat om handen, zo kan u voor het wetboek vennootschappen… Lees Meer

Het voordeel van alle aard via de rekening courant AJ2017/Aj2016

Heeft u een rekening-courant in uw nadeel t.t.z. u heeft geld geleend van uw vennootschap of opgebouwd via voordelen alle aard waaronder gebruik bedrijfswagen, bewoning en andere. De rente bedraagt voor Aj2017 bedraagt 9,27 % Heeft u een rekening-courant in uw vennootschap ? Neem contact op met ons op het nummer 03/246.00.70 of stuur ons… Lees Meer

Nieuwe tarieven neerlegging jaarrekening, excuseer, neerleggingsformulier is de nieuwe “naam”

Vanaf heden spreken we niet meer over de neerlegging jaarrekening maar over het ‘NEERLEGGINGSFORMULIER’. De jaarrekening maakt deel uit van het neerleggingsformulier. Goed nieuws hierbij is enerzijds een daling van de neerleggingskosten, anderzijds is het niet zichtbaar of de jaarrekening werd neergelegd via het Staatsblad. Jaarlijks worden er een 400.000 jaarrekeningen neergelegd. De tarieven gaan… Lees Meer

Tax Shelter voor startende ondernemingen : VB : 100.000,00 -> 45.000,00 (!!) belastingvoordeel

Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers. Als alle voorwaarden zijn vervuld, kunt u een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen van het bedrag dat u in de vennootschap heeft geïnvesteerd. Stel u breng in 100.000,00. U kan, in bepaalde gevallen, tot 45.000,00 (!!) euro belastingen terugkrijgen. Let wel :… Lees Meer

Tools : Controleer in Intervat of een ondernemingsnummer btw-plichtig is

Wilt u weten of uw klant een actief btw nummer heeft? Ga naar het tabblad ’btw regimes’ in het linker menu om toegang te krijgen tot die informatie. Door het ondernemingsnummer in te geven kunt u de regeling van belastingheffing en de indieningsverplichtingen (periodieke aangiften en klantenlijsten) raadplegen. Deze informatie is van belang voor uw… Lees Meer

Fiscotax goes GDPR-proof : EU hard voor schendingen van privacy

General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In mei 2016 werd een belangrijke nieuwe Europese privacywetgeving over de bescherming en beveiliging van persoonlijke data een feit. Ondernemingen en organisaties die persoonlijke gegevens van burgers van de Europese Unie verwerken, moeten kunnen aantonen dat ze al de mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen… Lees Meer

Tax Shelter startende kleine vennootschappen: nieuwe termijn voor de indiening van documenten op 31 juli 2017

27/06/2017 – FOD Financiën Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers die in deze vennootschappen investeren. Het doel is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen die met een financieringstekort kampen. De betrokken vennootschappen moeten bepaalde documenten indienen bij de FOD Financiën.… Lees Meer

Hervorming beroep vastgoedmakelaars in 2017

De ministerraad keurde op 14 juli 2017 een voorontwerp van wet goed dat de wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar wijzigt. Het voorontwerp van wet voorziet in een aantal vernieuwingen binnen de tuchtprocedure voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). In het kader van het vooronderzoek inzake tuchtdossiers betreffende vastgoedmakelaars wordt een mogelijkheid gegeven aan… Lees Meer

Jaarrekening niet tijdig ingediend? U dreigt ontbonden te worden

Sinds midden juni kan een rechtbank van koophandel op verzoek van een belanghebbende of van het parket een vennootschap laten ontbinden als die haar jaarrekening niet tijdig heeft ingediend.  Dat meldt het instituut van accountants en belastingconsulenten (IAB). De regel past in een nieuwe wet over de ontbinding van vennootschappen en hun continuïteit. In theorie moet een… Lees Meer

Vlaamse hinderpremie automatisch vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 krijgen ondernemingen die hinder ondervinden door werkzaamheden onder bepaalde voorwaarden automatisch een hinderpremie van de Vlaamse overheid. Wie wil genieten van de premie, moet dus niet langer zelf een berg papierwerk doorworstelen. De maatregel is bedoeld voor kleine ondernemingen die maximaal 9 werknemers in dienst hebben en die rechtstreeks in contact komen met hun klanten… Lees Meer

Uitstel voor btw-plichtigen – zomervakantie 2017

Datum: 07 juli 2017   Op voorstel van de Minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2017 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften, evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven. Deze faciliteiten zijn niet van toepassing voor het… Lees Meer

Nieuwe indieningsplicht : attesten tax shelter

Attesten tax shelter startende ondernemingen moeten volgens het Koninklijk besluit van 18 april 2017 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2017) vanaf AJ 2017 ook bij de administratie worden ingediend (= nieuwe indieningsplicht). De kopie van de aan de investeerders vóór 31 maart overhandigde attesten moeten nu ook binnen deze termijn aan de administratie worden overgemaakt. Voor… Lees Meer