Opfrissing : VVPR bis dividenden: uit welke winst?

Opfrissing : VVPR bis dividenden: uit welke winst?

In antwoord op een mondelinge parlementaire vraag van Kamerlid Luk van Biesen, heeft de minister van Financiën bevestigd, dat de verlaagde roerende voorheffing bij uitkering van dividenden in het kader van het zogenaamde ‘VVPRbis’-stelsel, ook geldt wanneer voor de dividenduitkering geput wordt uit voorheen gereserveerde winsten (Mond. vraag nr. 17946 Luk Van Biesen, 10 mei 2017).

VVPRbis

In 2013 voerde de wetgever de nieuwe ‘VVPR’-regeling in voor dividenden (VVPR staat voor ‘verlaagde voorheffing/précompte réduit’). De regeling houdt in dat de roerende voorheffing en PB, onder bepaalde voorwaarden, wordt verminderd wat de dividenden betreft die kleine vennootschappen uitkeren met betrekking tot nieuwe aandelen op naam die zijn uitgereikt naar aanleiding van nieuwe inbrengen in geld’ gedaan vanaf 1 juli 2013 (art. 269, § 2 WIB 1992).

Indien alle voorwaarden vervuld zijn, wordt het tarief in een eerste fase verlaagd tot 20 % voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng; en vervolgens tot 15 % voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng.

Uit welke winst mag dat dividend komen?

In de praktijk is de vraag gerezen op welke dividenden deze tariefverlaging precies van toepassing kan zijn. Volgens de wet geldt de verlaging voor de dividenden die toekomen aan de nieuwe aandelen, voor zover zij zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar of volgende na dat van de inbreng. Het verlaagd tarief van 15 % geldt wanneer de dividenden worden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng.

Betekent dit dat het 15 %-tarief enkel kan gelden voor de winst van het derde boekjaar en volgende of kan men ook vorige reserves of overgedragen resultaten in dat derde boekjaar en volgende als dividend uitkeren aan 15 %?

De tekst van de wet is op dit punt niet helder. Dit komt, onder meer, omdat de twee taalversies niet volkomen op mekaar afgestemd zijn. In de Nederlandstalige versie verwijst de wettekst – wat het 15 %-tarief betreft naar de dividenden die afkomstig zijn uit de winstverdeling van het derde, of van een daaropvolgend boekjaar. De Franstalige versie lijkt een soepelere interpretatie toe te laten. Daar heeft men het over de dividenden die verleend of toegekend worden “lors de la répartition bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de l’apport”. Die formulering verwijst op geen enkele manier naar de winst die tijdens het betrokken boekjaar verwezenlijkt is, en laat dus ruimte om het verlaagd tarief ook toe te passen op de dividenden die naar aanleiding van de winstverdeling van het betrokken boekjaar geput worden uit voorheen gereserveerde winsten.

Mond. vraag nr. 17946 Luk Van Biesen, 10 mei 2017, Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 10 mei 2017, CRIV 54 COM 659, 9

De minister van Financiën hakt de knoop door in het voordeel van een soepele interpretatie. Volgens de minister schrijven de wettelijke bepalingen immers niet voor op welke wijze de winstverdeling moet gebeuren (al dan niet door de algemene vergadering) of wat de oorsprong van de dividenden moet zijn (al dan niet de winst van het lopende boekjaar of vorige boekjaren).

Waaruit het Kamerlid Luk Van Biesen meteen concludeert dat de winsten van de vorige boekjaren wel degelijk bij de dividenduitkering kunnen worden gebruikt en aldus ook voor het 15 %-tarief in aanmerking kunnen komen.

Voorbeeld

U heeft een bvba opgericht op 10-01-2014 (boekjaar per kalenderjaar) die voldoet aan de voorwaarden van art. 15 W.Venn . Alle voorwaarden voor het verlaagd tarief zijn vervuld. Van 2014 tot en met 2016 heeft uw vennootschap in totaal 90.000 EUR winsten gerealiseerd en die als reserves geboekt. Voor boekjaar 2017 zal de winst 40.000 EUR bedragen. Op de algemene jaarvergadering in 2018 kan deze vennootschap dan in totaal 130.000 EUR als dividend met 15% RV uitkeren, niet slechts 40.000 EUR.

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

Monsieur Magnette, vous vous trompez, les conseillers fiscaux sont les gardiens de l’économie et des emplois

Monsieur Magnette, vous vous trompez, les conseillers fiscaux sont les gardiens de l’économie et des emplois

Vos propos tenus en ce 1er mai 2020 ont stigmatisé les experts-comptables et les conseillers fiscaux qui exercent une profession réglementée, assermentée, avec des obligations déontologiques vis-à-vis de la législation anti blanchiment et de la fraude fiscale. Cette profession implémente des lois et autres dispositions légales dans les entreprises qui sont le tissu économique de notre pays, elle procure des emplois et contribue au bien être de chacun. Les experts-comptables et les conseillers fiscaux s’occupent des obligations déclaratives sans lesquelles l’Etat ne récolterait pas les impôts et taxes votés. Par ailleurs, en ce moment de crise sanitaire inédite, ils sont plus encore, d’une part, aux côtés des entreprises pour les guider et leur permettre de survivre, de maintenir et de relancer leurs activités, et d’autre part, au service du gouvernement en émettant des avis constructifs pour que les bonnes décisions soient prises.

Les conseillers fiscaux, étaient au travail pendant vos discours, ayant à coeur de guider les entreprises et les indépendants, à travers les diverses mesures à prendre pour faire face à la crise sans précédent que nous traversons.
Les conseillers fiscaux n’ont pas pour préoccupation première de facturer leurs prestations grassement mais bien d’éviter des faillites, de permettre des reprises garantissant les emplois en pensant aux familles derrière, les leurs étant par ailleurs aussi touchées.

Les conseillers fiscaux respectent et font respecter la loi.

Les conseillers fiscaux sont conscients de leur responsabilité sociétale, ils conseillent leurs clients avec respect pour la société.

Les conseillers fiscaux assistent chaque année l’Etat dans la collecte des impôts (directs et indirects telle la TVA), et permettent à de nombreuses entreprises et particuliers d’être en ordre face aux déclarations toujours plus compliquées.

Les conseillers fiscaux ont à ce titre été considérés comme essentiels : en ces temps difficiles ils ne sauvent certes pas des vies, mais bien des entreprises, des emplois, des familles.

Les conseillers fiscaux guident, année après année, leurs clients entrepreneurs à travers les nombreuses obligations fiscales et non fiscales afin de faire fleurir les entreprises et de favoriser l’emploi.

Les conseillers fiscaux participent activement à la lutte contre le blanchiment d’argent

Les conseillers fiscaux déchargent les entrepreneurs de tâches difficiles et les aident à
respecter des réglementations en perpétuel changement.

Les conseillers fiscaux doivent être membres de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des
Experts-Comptables (ITAA) pour avoir l’honneur, le droit et la responsabilité d’exercer en
portant ce titre.

Les conseillers fiscaux suivent pour cela une formation initiale approfondie, passent de
nombreux examens, effectuent un stage de 3 ans, prêtent serment, respectent les règles
déontologiques, se tiennent à jour et se forment en continu.

Les conseillers fiscaux sont sous la surveillance de l’ITAA chargé par le législateur de
vérifier l’application de ces règles sur le terrain.

Les conseillers fiscaux sont soumis à des revues « qualité » périodiques de l’ITAA qui
vérifie la bonne application des règles par ses membres. Ces revues sont faites tant sur base
d’une analyse de risques que sur une périodicité fixe.

Nous nous insurgeons donc contre la vision fausse que vous donnez des conseillers fiscaux
quand vous dites qu’ils aident les entreprises à échapper à l’impôt, qu’ils facturent
grassement et qu’ils en nuisent à l’intérêt général.

Au contraire, les conseillers fiscaux et les experts-comptables veillent chaque jour à la santé
de nos entreprises et nous en sommes particulièrement fiers.

Mirjam VERMAUT, Vice-Présidente I.P.C.F.
Frédéric DELRUE, Président I.P.C.F. & Vice-Président I.T.A.A.

Bart Van COILE, Président I.T.A.A. & Président I.E.C.
Vincent DELVAUX, Vice-Président I.E.C.

hashtag#itaahashtag#IABhashtag#IEChashtag#TAXhashtag#legalhashtag#lawhashtag#commonsensehashtag#sincèrementhashtag#ipcfhashtag#pshashtag#accountanthashtag#conseilfiscauxhashtag#expertcomptablehashtag#TVAhashtag#VAThashtag#coronahashtag#lawandlegislation

Accountants protesteren massaal tegen de VLAIO online tool waarmee corona premies aangevraagd moeten worden

Accountants protesteren massaal tegen de VLAIO online tool waarmee corona premies aangevraagd moeten worden

PERSMEDEDELING

Accountants protesteren massaal tegen de VLAIO online tool waarmee corona premies aangevraagd moeten worden

Brussel, 3 april 2020 – Op nauwelijks twee dagen kreeg het ITAA (het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants) al bijna 400 reacties op de vraag aan haar leden of de aanvraag van de hinderpremie via de VLAIO online tool problematisch is. Dit bevestigt dat de online tool te complex is voor een grote groep kwetsbare zelfstandigen. Uit de korte bevraging blijkt dat meer dan 10.000 ondernemingen vragende partij zijn om dit aan hun accountant te vragen. Maar die kan hen niet of moeilijk helpen omdat de zelfstandige hiervoor een volmacht moet geven via… de online tool. “Dit is Kafka”, aldus Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, “Wij roepen minister Crevits op om accountants toe te laten om via hun eigen e-ID de premies voor hun cliënt aan te vragen. Enkel op die manier kan elke zelfstandige op de juiste manier professioneel ondersteund worden in deze moeilijke tijden.”

Bij het ITAA (het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants, dat alle accountants verenigt), stroomden de mails binnen met klachten over de VLAIO online tool om de Corona hinderpremie aan te vragen. Vandaar dat het ITAA een algemene bevraging deed bij haar leden. “Deze bevestigt dat, alhoewel men de online tool zo laagdrempelig mogelijk wou maken, deze te complex is voor veel kleine zelfstandigen”, aldus Van Coile, “Een mooi voorbeeld is dat van de schoenmaker, die met moeite heeft geleerd om een email te lezen. Maar die wel één van de laatste beste schoenmakers is van de streek. Veel kleine zelfstandigen bezitten ook nog geen e-ID kaartlezer. Deze zelfstandigen mogen niet in de steek gelaten worden, integendeel, zij hebben juist extra ondersteuning nodig om de coronacrisis te overleven.”

Zelfstandigen kunnen wel volmacht geven aan hun accountant om voor hen de hinderpremie aan te vragen, maar moeten dit zelf doen – via de online tool. “In de praktijk bellen zij naar hun accountant die, om hen te kunnen helpen, vaak naar de cliënt zelf toegaat om de hinderpremie aan te vragen.

Ook al worden de social distance regels strikt toegepast, het is duidelijk dat dit een verre van ideale situatie is”, aldus Van Coile, “Deze problematiek stelt zich enkel in Vlaanderen, in Wallonië en Brussel gaat de aanvraag door de accountant wel vlot.”

“Onze leden mogen wettelijk maar een opdracht aanvaarden als ze een door de cliënt ondertekende overeenkomst hebben. Een bijkomende online volmacht vragen is dus onnodige administratieve rompslomp die extra onwelkom is in deze tijden”, legt Van Coile uit, “Wij roepen minister Crevits

dan ook op om de kleine zelfstandigen en ondernemers niet in de steek te laten en toe te laten dat onze leden de hinderpremie en de compensatiepremie met hun eigen e-ID kunnen aanvragen voor hun cliënten.”

Enkele getuigenissen uit de praktijk

  “Veel ondernemingen die moeten sluiten (horeca, kappers) zijn niet direct IT- professionals, sommigen kennen niet eens pincode ID-kaart. Gevolg : na 3 pogingen is kaart geblokkeerd en gemeentehuis is quasi niet open.”
  “Ik heb zelfs een klant waarvan ik weet waarvan dat ze in het ziekenhuis ligt met covid-19 (evenals haar man). Ik kan ze niet bereiken en had de hinderpremie voor hun willen aanvragen. Dit lukt dus op geen enkele manier!! Wraakroepend!!!!!!!!!!”
  “Dus ofwel heeft mijn schoenmaker een probleem om zelf de Corona Hinderpremie te vragen of dezelfde problematiek stelt zich voor hem om mij volmacht te geven. De drempel blijft te hoog! Als hij een bestelling moet doen (b.v. maaltijdcheques) komt hij met zijn laptop tot bij ons om de bestelling voor hem te laten uitvoeren. Hij heeft met moeite geleerd hoe een mail te lezen. Zo zijn er duizenden en natuurlijk, tegenwoordig, zijn ze de meest kwetsbaren. Hij is een van de laatste goede schoenmakers van de streek, misschien niet meer voor lang…als zijn accountant hem niet kan helpen.”
   “Merk op: het schrijnende is dat deze [ ]% helaas grotendeels bestaat uit klanten die het hardst getroffen worden door de crisis (zelfstandigen en kleine ondernemingen). Dit zijn ondernemingen die niet over de vaardigheden of online tools beschikken om
deze premie aan te vragen. Het zijn helaas net deze ondernemingen die vaak slechts een beperkte financiële buffer hebben. Het percentage vertelt dus helaas slechts een deel van het verhaal.”
  “Ze moeten dan naar ons kantoor komen en we helpen hen hiermee.. het gaat meestal over 50+ers.. (die tevens ook een risicogroep zijn). Voorlopig hebben we voorzien om bij ons op kantoor een permanentie te houden voor de aanvragen hinderpremie.. We hadden zelf liever dat we dit op afstand konden doen en niet onnodig de mensen ontvangen bij ons op kantoor.. zeker niet uit de risicogroep..”
  “Volgende procedure hebben wij gevolgd (nagenoeg alle dossiers zijn nu ingediend, maar inderdaad de administratieve vereenvoudiging is in België nog zéér ver weg … wij hebben daar dus aanzienlijk wat tijd ingestopt die we eigenlijk ook niet kunnen factureren aangezien de klanten die dergelijke hinderpremies aanvragen het al moeilijk genoeg hebben, m.a.w. te beschouwen als een “gratis” service naar onze klanten toe):   Deponeer ID-kaart en pincode in onze brievenbus.Wij desinfecteren de ID-kaart en geven dan alles in via VLAIO-website.Vervolgens desinfectatie van de kaart die we vervolgens in een omslag steken om ze dan ’s avond aan de klant terug te bezorgen (dus wij doen dagelijks een ronde om de ID-kaarten terug in de brievenbus van de klant te stoppen) (op zich kan nog discussie rijzen of dit al dan niet een nodige verplaatsing is?!).Vervolgens SMS bericht naar de klant om mee te delen dat de ID-kaart terug in zijn brievenbus zit.”

Over ITAA – Institute for Tax Advisors and Accountants

De voornaamste taken van het Instituut zijn het verdedigen van de rechten en belangen van de beroepsbeoefenaars, het organiseren van de toegang tot het beroep, het beheer van het publieke register en het garanderen van de kwaliteit van de diensten voor de ondernemingen (Onafhankelijkheid, integriteit, permanente vorming …).

Het ITAA zal ongeveer 16.000 leden (natuurlijke personen) vertegenwoordigen waarvan 3000 stagiairs. Samen met het personeel in de kantoren inbegrepen zijn meer dan 30.000 mensen

tewerkgesteld in de sector. Deze 30.000 personen zijn ten dienste van de ondernemingen en in het bijzonder de kmo’s, die 99 % van alle ondernemingen in België vertegenwoordigen.

De ITAA-leden zijn onderworpen aan strikte deontologische regels die de kwaliteit van hun advies en hun onafhankelijkheid waarborgen. Door een correcte toepassing van de wet wordt tevens het openbaar belang gediend. De beroepsbeoefenaars dienen bovendien hun kennis up-to-date te houden en dus ook de steeds complexere fiscale wetgeving op de voet te volgen.

Perscontact Patrick De Bleser pdb@5tcom.eu 0476 395 465

Accountants protesteren massaal tegen de VLAIO online tool waarmee corona premies aangevraagd moeten worden

Compensatiepremie’ van 3.000 euro of 1.500 euro aangekondigd voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de Hinderpremie.

Vandaag is er in Vlaanderen een ‘Compensatiepremie’ van 3.000 euro of 1.500 euro aangekondigd voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de Hinderpremie.

Voor wie?

Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten (vb. evenementensector, (para-) medische beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel krijgen deze premie om hun verliezen (deels) te compenseren.

Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro

Hoeveel omzetverlies kunnen aantonen?

Omzetverlies van -60%

Bedrag?

3.000 euro of 1.500 euro éénmalig

Aanvraag via Vlaio

Steunmaatregel

Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;

Zelfstandigen in bijberoep die de minimumbijdragen betalen zoals een hoofdberoeper = 3.000 euro

Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% (4/5) of meer.

Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Voor vzw’s is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Verdere instructies hebben we nog niet. Wanneer de toepassing van Vlaio online komt, is ook nog niet gekend

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

Aangiftenformulieren PERSONENBELASTING AJ2020-inkomsten2019 zijn beschikbaar

Aangiftenformulieren PERSONENBELASTING AJ2020-inkomsten2019 zijn beschikbaar

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.