Op 1 juni jl. is in het Belgisch Staatsblad het KB van 11 mei 2017 tot wijziging van het KB nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboetes op het stuk van de btw wat betreft de kastickets in de horecasector gepubliceerd. De wijziging was noodzakelijk om eenzelfde sanctie te kunnen opleggen aan de belastingplichtigen die een niet-conforme geregistreerde kassa gebruiken als aan de belastingplichtigen die helemaal geen geregistreerde kassa bezitten.
 
Tevens wordt een nieuwe restcategorie ingevoerd, waarbij een boete wordt bepaald voor de niet-naleving van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, de rekening of het ontvangstbewijs voorzien door of krachtens de regelgeving.
 
De nieuwe boeteschalen zijn van toepassing op overtredingen begaan vanaf 1 juni 2017.

 
Overzicht niet-proportionele btw-boeten
Hierna volgt een overzicht van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het vlak van btw wat betreft de kastickets, rekeningen of ontvangstbewijzen in de horecasector (Bijlage, Afdeling 2., II. ‘Kasticket en rekening of ontvangstbewijs’, Btw-KB nr. 44, gewijzigd door art. 1, KB van 11 mei 2017):

Kasticket en rekening of ontvangstbewijs in de horecasector
A. Het niet houden van een kassasysteem dat voldoet aan het ‘KB van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen’ 1ste overtreding: 1.500 EUR
  2de overtreding: 3.000 EUR
  volgende overtredingen: 5.000 EUR
B. Niet naleving van de verplichting tot uitreiking van een kasticket, rekening of ontvangstbewijs als bedoeld in het ‘KB nr. 1 van 29 december 1992 1ste overtreding: 50 EUR met een maximum van 500 EUR
(boete per kasticket, rekening of ontvangstbewijs)
  2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EUR
(boete per kasticket, rekening of ontvangstbewijs)
  volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EUR
(boete per kasticket, rekening of ontvangstbewijs)
C. Niet naleving van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, rekening of ontvangstbewijs voorzien door of krachtens de regelgeving (art. 2, eerste lid, punt 4, KB van 30 december 1992; art. 22, § 2, Btw-KB nr. 1) 1ste overtreding:
·  louter toevallig: 25 EUR met een minimum van 50 EUR en een maximum van 250 EUR;
·  overige: 50 EUR met een maximum van 500 EUR
(boete per kasticket, rekening of ontvangstbewijs)
  2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EUR
(boete per kasticket, rekening of ontvangstbewijs)
  volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EUR
(boete per kasticket, rekening of ontvangstbewijs)
D. Het gebruik, ter vervanging van een rekening of ontvangstbewijs, van een niet vergunde geregistreerde kassa of van een niet krachtens artikel 22, § 9, van het ‘KB nr. 1 van 29 december 1992’ vergunde procedure, of die niet voldoet aan de door of krachtens de regelgeving vereiste voorwaarden 1ste overtreding: 1.000 EUR
  2de overtreding: 2.000 EUR
  volgende overtredingen: 3.000 EUR
E. Gebrek aan rechtvaardiging van de bestemming van de rekeningen en ontvangstbewijzen, afkomstig van de drukker 1ste overtreding: 500 EUR
  2de overtreding: 2.000 EUR
  volgende overtredingen: 3.000 EUR
F. Overtredingen van verplichtingen die door of krachtens de regelgeving worden opgelegd aan de erkende drukkers 1ste overtreding: 1.000 EUR
  volgende overtredingen: 2.000 EUR