Opfrissing : VVPR bis dividenden: uit welke winst?

Opfrissing : VVPR bis dividenden: uit welke winst?

In antwoord op een mondelinge parlementaire vraag van Kamerlid Luk van Biesen, heeft de minister van Financiën bevestigd, dat de verlaagde roerende voorheffing bij uitkering van dividenden in het kader van het zogenaamde ‘VVPRbis’-stelsel, ook geldt wanneer voor de dividenduitkering geput wordt uit voorheen gereserveerde winsten (Mond. vraag nr. 17946 Luk Van Biesen, 10 mei 2017).

VVPRbis

In 2013 voerde de wetgever de nieuwe ‘VVPR’-regeling in voor dividenden (VVPR staat voor ‘verlaagde voorheffing/précompte réduit’). De regeling houdt in dat de roerende voorheffing en PB, onder bepaalde voorwaarden, wordt verminderd wat de dividenden betreft die kleine vennootschappen uitkeren met betrekking tot nieuwe aandelen op naam die zijn uitgereikt naar aanleiding van nieuwe inbrengen in geld’ gedaan vanaf 1 juli 2013 (art. 269, § 2 WIB 1992).

Indien alle voorwaarden vervuld zijn, wordt het tarief in een eerste fase verlaagd tot 20 % voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng; en vervolgens tot 15 % voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng.

Uit welke winst mag dat dividend komen?

In de praktijk is de vraag gerezen op welke dividenden deze tariefverlaging precies van toepassing kan zijn. Volgens de wet geldt de verlaging voor de dividenden die toekomen aan de nieuwe aandelen, voor zover zij zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar of volgende na dat van de inbreng. Het verlaagd tarief van 15 % geldt wanneer de dividenden worden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng.

Betekent dit dat het 15 %-tarief enkel kan gelden voor de winst van het derde boekjaar en volgende of kan men ook vorige reserves of overgedragen resultaten in dat derde boekjaar en volgende als dividend uitkeren aan 15 %?

De tekst van de wet is op dit punt niet helder. Dit komt, onder meer, omdat de twee taalversies niet volkomen op mekaar afgestemd zijn. In de Nederlandstalige versie verwijst de wettekst – wat het 15 %-tarief betreft naar de dividenden die afkomstig zijn uit de winstverdeling van het derde, of van een daaropvolgend boekjaar. De Franstalige versie lijkt een soepelere interpretatie toe te laten. Daar heeft men het over de dividenden die verleend of toegekend worden “lors de la répartition bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de l’apport”. Die formulering verwijst op geen enkele manier naar de winst die tijdens het betrokken boekjaar verwezenlijkt is, en laat dus ruimte om het verlaagd tarief ook toe te passen op de dividenden die naar aanleiding van de winstverdeling van het betrokken boekjaar geput worden uit voorheen gereserveerde winsten.

Mond. vraag nr. 17946 Luk Van Biesen, 10 mei 2017, Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 10 mei 2017, CRIV 54 COM 659, 9

De minister van Financiën hakt de knoop door in het voordeel van een soepele interpretatie. Volgens de minister schrijven de wettelijke bepalingen immers niet voor op welke wijze de winstverdeling moet gebeuren (al dan niet door de algemene vergadering) of wat de oorsprong van de dividenden moet zijn (al dan niet de winst van het lopende boekjaar of vorige boekjaren).

Waaruit het Kamerlid Luk Van Biesen meteen concludeert dat de winsten van de vorige boekjaren wel degelijk bij de dividenduitkering kunnen worden gebruikt en aldus ook voor het 15 %-tarief in aanmerking kunnen komen.

Voorbeeld

U heeft een bvba opgericht op 10-01-2014 (boekjaar per kalenderjaar) die voldoet aan de voorwaarden van art. 15 W.Venn . Alle voorwaarden voor het verlaagd tarief zijn vervuld. Van 2014 tot en met 2016 heeft uw vennootschap in totaal 90.000 EUR winsten gerealiseerd en die als reserves geboekt. Voor boekjaar 2017 zal de winst 40.000 EUR bedragen. Op de algemene jaarvergadering in 2018 kan deze vennootschap dan in totaal 130.000 EUR als dividend met 15% RV uitkeren, niet slechts 40.000 EUR.

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

Monsieur Magnette, vous vous trompez, les conseillers fiscaux sont les gardiens de l’économie et des emplois

Monsieur Magnette, vous vous trompez, les conseillers fiscaux sont les gardiens de l’économie et des emplois

Vos propos tenus en ce 1er mai 2020 ont stigmatisé les experts-comptables et les conseillers fiscaux qui exercent une profession réglementée, assermentée, avec des obligations déontologiques vis-à-vis de la législation anti blanchiment et de la fraude fiscale. Cette profession implémente des lois et autres dispositions légales dans les entreprises qui sont le tissu économique de notre pays, elle procure des emplois et contribue au bien être de chacun. Les experts-comptables et les conseillers fiscaux s’occupent des obligations déclaratives sans lesquelles l’Etat ne récolterait pas les impôts et taxes votés. Par ailleurs, en ce moment de crise sanitaire inédite, ils sont plus encore, d’une part, aux côtés des entreprises pour les guider et leur permettre de survivre, de maintenir et de relancer leurs activités, et d’autre part, au service du gouvernement en émettant des avis constructifs pour que les bonnes décisions soient prises.

Les conseillers fiscaux, étaient au travail pendant vos discours, ayant à coeur de guider les entreprises et les indépendants, à travers les diverses mesures à prendre pour faire face à la crise sans précédent que nous traversons.
Les conseillers fiscaux n’ont pas pour préoccupation première de facturer leurs prestations grassement mais bien d’éviter des faillites, de permettre des reprises garantissant les emplois en pensant aux familles derrière, les leurs étant par ailleurs aussi touchées.

Les conseillers fiscaux respectent et font respecter la loi.

Les conseillers fiscaux sont conscients de leur responsabilité sociétale, ils conseillent leurs clients avec respect pour la société.

Les conseillers fiscaux assistent chaque année l’Etat dans la collecte des impôts (directs et indirects telle la TVA), et permettent à de nombreuses entreprises et particuliers d’être en ordre face aux déclarations toujours plus compliquées.

Les conseillers fiscaux ont à ce titre été considérés comme essentiels : en ces temps difficiles ils ne sauvent certes pas des vies, mais bien des entreprises, des emplois, des familles.

Les conseillers fiscaux guident, année après année, leurs clients entrepreneurs à travers les nombreuses obligations fiscales et non fiscales afin de faire fleurir les entreprises et de favoriser l’emploi.

Les conseillers fiscaux participent activement à la lutte contre le blanchiment d’argent

Les conseillers fiscaux déchargent les entrepreneurs de tâches difficiles et les aident à
respecter des réglementations en perpétuel changement.

Les conseillers fiscaux doivent être membres de l’Institut des Conseillers Fiscaux et des
Experts-Comptables (ITAA) pour avoir l’honneur, le droit et la responsabilité d’exercer en
portant ce titre.

Les conseillers fiscaux suivent pour cela une formation initiale approfondie, passent de
nombreux examens, effectuent un stage de 3 ans, prêtent serment, respectent les règles
déontologiques, se tiennent à jour et se forment en continu.

Les conseillers fiscaux sont sous la surveillance de l’ITAA chargé par le législateur de
vérifier l’application de ces règles sur le terrain.

Les conseillers fiscaux sont soumis à des revues « qualité » périodiques de l’ITAA qui
vérifie la bonne application des règles par ses membres. Ces revues sont faites tant sur base
d’une analyse de risques que sur une périodicité fixe.

Nous nous insurgeons donc contre la vision fausse que vous donnez des conseillers fiscaux
quand vous dites qu’ils aident les entreprises à échapper à l’impôt, qu’ils facturent
grassement et qu’ils en nuisent à l’intérêt général.

Au contraire, les conseillers fiscaux et les experts-comptables veillent chaque jour à la santé
de nos entreprises et nous en sommes particulièrement fiers.

Mirjam VERMAUT, Vice-Présidente I.P.C.F.
Frédéric DELRUE, Président I.P.C.F. & Vice-Président I.T.A.A.

Bart Van COILE, Président I.T.A.A. & Président I.E.C.
Vincent DELVAUX, Vice-Président I.E.C.

hashtag#itaahashtag#IABhashtag#IEChashtag#TAXhashtag#legalhashtag#lawhashtag#commonsensehashtag#sincèrementhashtag#ipcfhashtag#pshashtag#accountanthashtag#conseilfiscauxhashtag#expertcomptablehashtag#TVAhashtag#VAThashtag#coronahashtag#lawandlegislation

Compensatiepremie’ van 3.000 euro of 1.500 euro aangekondigd voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de Hinderpremie.

Compensatiepremie’ van 3.000 euro of 1.500 euro aangekondigd voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de Hinderpremie.

Vandaag is er in Vlaanderen een ‘Compensatiepremie’ van 3.000 euro of 1.500 euro aangekondigd voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de Hinderpremie.

Voor wie?

Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten (vb. evenementensector, (para-) medische beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel krijgen deze premie om hun verliezen (deels) te compenseren.

Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro

Hoeveel omzetverlies kunnen aantonen?

Omzetverlies van -60%

Bedrag?

3.000 euro of 1.500 euro éénmalig

Aanvraag via Vlaio

Steunmaatregel

Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;

Zelfstandigen in bijberoep die de minimumbijdragen betalen zoals een hoofdberoeper = 3.000 euro

Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% (4/5) of meer.

Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Voor vzw’s is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Verdere instructies hebben we nog niet. Wanneer de toepassing van Vlaio online komt, is ook nog niet gekend

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

Aangiftenformulieren PERSONENBELASTING AJ2020-inkomsten2019 zijn beschikbaar

Aangiftenformulieren PERSONENBELASTING AJ2020-inkomsten2019 zijn beschikbaar

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

Heb je recht van uitstel RSZ door coronapandemie ? Check het via deze link van de RSZ

Heb je recht van uitstel RSZ door coronapandemie ? Check het via deze link van de RSZ

Link controle uitstel RSZ : https://uitstelrszbetalingen.be/covid

Uitstel van betaling van je factuur RSZ: 3 mogelijkheden

  1. Automatisch uitstel
  2. Uitstel na verklaring op eer
  3. Minnelijk afbetalingsplan

Welke ondernemingen bekomen automatisch uitstel van betaling?

  • Ondernemingen die behoren tot de horeca, de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector en alle ondernemingen (winkels en magazijnen) die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële besluiten verkrijgen dit uitstel automatisch.

Welke ondernemingen kunnen op basis van een verklaring op eer uitstel van betaling bekomen?

  • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn, maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven.
  • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn, maar zelf hebben beslist om volledig te sluiten om andere redenen dan hiervoor (het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen).
  • Kan u uw erkend sociaal secretariaat contacteren
  • Of kan u een verklaring indienen via  dit beveiligd formulier
    • Indien u nog geen sociale zekerheid-account (beveiligde toegang) heeft aangevraagd moet u volgende procedure gebruiken.
COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2020/XX – Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen (update) Ontwerpadvies van 12 februari 2020

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2020/XX – Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen (update) Ontwerpadvies van 12 februari 2020

** Reageren op dit advies kan tot en met dinsdag 28 april 2020. *

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.