Compensatiepremie’ van 3.000 euro of 1.500 euro aangekondigd voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de Hinderpremie.

Compensatiepremie’ van 3.000 euro of 1.500 euro aangekondigd voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de Hinderpremie.

Vandaag is er in Vlaanderen een ‘Compensatiepremie’ van 3.000 euro of 1.500 euro aangekondigd voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de Hinderpremie.

Voor wie?

Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten (vb. evenementensector, (para-) medische beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel krijgen deze premie om hun verliezen (deels) te compenseren.

Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro

Hoeveel omzetverlies kunnen aantonen?

Omzetverlies van -60%

Bedrag?

3.000 euro of 1.500 euro éénmalig

Aanvraag via Vlaio

Steunmaatregel

Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;

Zelfstandigen in bijberoep die de minimumbijdragen betalen zoals een hoofdberoeper = 3.000 euro

Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% (4/5) of meer.

Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Voor vzw’s is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Verdere instructies hebben we nog niet. Wanneer de toepassing van Vlaio online komt, is ook nog niet gekend

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

Aangiftenformulieren PERSONENBELASTING AJ2020-inkomsten2019 zijn beschikbaar

Aangiftenformulieren PERSONENBELASTING AJ2020-inkomsten2019 zijn beschikbaar

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

Heb je recht van uitstel RSZ door coronapandemie ? Check het via deze link van de RSZ

Heb je recht van uitstel RSZ door coronapandemie ? Check het via deze link van de RSZ

Link controle uitstel RSZ : https://uitstelrszbetalingen.be/covid

Uitstel van betaling van je factuur RSZ: 3 mogelijkheden

 1. Automatisch uitstel
 2. Uitstel na verklaring op eer
 3. Minnelijk afbetalingsplan

Welke ondernemingen bekomen automatisch uitstel van betaling?

 • Ondernemingen die behoren tot de horeca, de culturele, feestelijke, recreatieve en sportieve sector en alle ondernemingen (winkels en magazijnen) die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van de betreffende ministeriële besluiten verkrijgen dit uitstel automatisch.

Welke ondernemingen kunnen op basis van een verklaring op eer uitstel van betaling bekomen?

 • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn, maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven.
 • Ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn, maar zelf hebben beslist om volledig te sluiten om andere redenen dan hiervoor (het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen).
 • Kan u uw erkend sociaal secretariaat contacteren
 • Of kan u een verklaring indienen via  dit beveiligd formulier
  • Indien u nog geen sociale zekerheid-account (beveiligde toegang) heeft aangevraagd moet u volgende procedure gebruiken.
COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2020/XX – Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen (update) Ontwerpadvies van 12 februari 2020

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2020/XX – Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen (update) Ontwerpadvies van 12 februari 2020

** Reageren op dit advies kan tot en met dinsdag 28 april 2020. *

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

FLASH COVID-19: update 26/03/2020 – Diverse maatregelen

FLASH COVID-19: update 26/03/2020 – Diverse maatregelen

Hierbij vindt u een allerlaatste update van de coronamaatregelen: 

1. Met wie neem ik contact op voor meer informatie over de sociale rechten en/of de federale steunmaatregelen? 

Het RSVZ heeft een gratis telefoonnummer ter beschikking gesteld voor alle zelfstandigen: 0800/12.018.

2. Modelattest werkgeversattest woon-werk verkeer

Vele leden vragen ons naar een model van attest dat ze kunnen gebruiken in het kader van verplaatsingen die hun werknemers verrichten in hun professionele activiteiten.

Hoewel de overheidsmaatregelen dit strikt gezien niet vereisen, vindt u als bijlage een dergelijk model van attest. 

3. Zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking voor coronasteunmaatregelen

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis-vervangingsinkomen-voor-zelfstandigen.

4. Tijdelijke werkloosheid: aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden niet meer vereist

Vanaf 13 maart 2020 wordt de notie tijdelijke werkloosheid wegens overmacht soepel toegepast door de RVA. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus kunnen  beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook indien er bijvoorbeeld toch nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

Voorlopig geldt deze soepele regeling tot en met 05 april 2020. Deze periode kan worden verlengd tot 30 juni 2020, indien de  maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-aanvraag-tot-erkenning-als-onderneming-moeilijkheden-niet-meer

5. Preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen:

Het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken: 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/AM-MB-20200323-covid-19.pdf

Update:

Waar ondernemingen waarvan de activiteit noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking verder blijven functioneren, worden andere ondernemingen gesloten (zijnde de handelszaken en winkels behalve (dieren)voedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen en kapsalons).  Sommige ondernemingen hebben tot slot de verplichting om hun werknemers thuis te laten telewerken.

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

6. Btw op import (buiten EU) – ET14000-formulieren via e-mail versturen

Door de uitzonderlijke context met het coronavirus moeten alle formulieren ET14000 (ET14000A, ET14000T en ET14000V) alleen per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: et14000@minfin.fed.be

7. Gevolgen thuiswerk op dubbelebelastingverdragen

Er werd beslist dat met ingang van 14 maart 2020 de aanwezigheid van een grensarbeider in zijn woonplaats (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen (verdrag met Frankrijk) of 24 dagen (verdrag met Luxemburg)

8. Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de gevolgen van het coronavirus worden aangeraden om de eerste voorafbetaling niet uit te voeren (termijn 10/04) maar om de volgende termijn (10/07) af te wachten om een beslissing te nemen.

9. Gevolgen van de crisis door Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen

De Administratie heeft circulaire 2020/C/45 van 23 maart 2020 over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen gepubliceerd: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?path=document&guid=31a6fa3b-09a6-4520-822c-33cde1c25caf

10. Corona-tegemoetkoming voor water- en energiefactuur

Er werd beslist het recht op de forfaitaire vergoeding te laten openen bij 1 dag tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen. Er is dus ook geen pro-rata berekening.

Dit geldt enkel voor werknemers. 

Wat de zelfstandigen betreft: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/steunmaatregelen-voor-zelfstandigen-en-ondernemers-die-schade-lijden-door-de-coronacrisis

11. Maatregelen van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest – Onroerende voorheffing

De Brusselse minister van Financiën heeft gisteren beslist om de termijn voor de betaling van de onroerende voorheffing met twee maanden te verlengen. 

12. VLAIO – webtool Vlaamse hinderpremie online

Vlaio meldt dat de webtool voor de aanvraag van de Vlaamse hinderpremie online staat. Al wie zijn e-mailadres heeft achtergelaten, ontving intussen een mail. 

Let wel: het achterlaten van het e-mailadres betekent niet dat de hinderpremie aangevraagd is. Wie wil gebruikmaken van de premie dient nog steeds de aanvraag te doen via de webtool. Dat kan tot en met 5 mei 2020. Het is belangrijk om daarbij de juiste authenticatieprocedure te volgen. De tool wordt vanaf vrijdag 27 maart opengesteld voor iedereen. 

bron : ITAA

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften ingevolge corona / covid-19 uitbraak.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften ingevolge corona / covid-19 uitbraak.

PERIODIEKE AANGIFTEN

Aangifte over …Termijn verlengd tot …
Februari 20206 april 2020
Maart 20207 mei 2020
1ste kwartaal 20207 mei 2020

Bent u starter(externe link) of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf(externe link) en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan u uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

Opgave over …Termijn verlengd tot …
Februari 20206 april 2020
Maart 20207 mei 2020
1ste kwartaal 20207 mei 2020


JAARLIJKSE KLANTENLISTING

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020
 • Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit. 


Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

BTW

Betaling over…Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 202020 mei 2020
Maandaangifte  – maart 202020 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 202020 juni 2020


BEDRIJFSVOORHEFFING

Betaling over…Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 202013 mei 2020
Maandaangifte  – maart 202015 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 202015 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.  Zie hiervoor: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.terug

bron : FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.