Nieuw ontwerpadvies 2020/XX  Financieringskostensurplus (artikel 194sexies en artikel 198/1 WIB 92)  / Nouveau projet d’avis 2020/XX Les surcoûts d’emprunts (article 194sexies et article 198/1, CIR 92)

Nieuw ontwerpadvies 2020/XX Financieringskostensurplus (artikel 194sexies en artikel 198/1 WIB 92) / Nouveau projet d’avis 2020/XX Les surcoûts d’emprunts (article 194sexies et article 198/1, CIR 92)

Klik hier om het advies te raadplegen Cliquez ici pour consulter l’avis

#ITAA #IAB #IEC #BIBF #CBN #CNC

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

Elektronische verkeersboetes ontvangt u via nu via e-box

Elektronische verkeersboetes ontvangt u via nu via e-box

29/01/2020 – 09:02

Sinds 29 januari zijn de verkeersboetes gedigitaliseerd. U ontvangt de digitale documenten gecentraliseerd in uw eBox, een beveiligde en persoonlijke elektronische postbus voor de burger.

We beginnen met een overgangsperiode waarin de burger kennis kan maken met de mogelijkheden van de eBox. Tijdens deze fase ontvangt de overtreder de boete zowel op papier als digitaal. De betalingsmogelijkheden blijven dezelfde: via de website, via QR-code of via overschrijving.

In de volgende fase ontvangen de overtreders die hun eBox gebruiken louter nog een elektronische versie. Enkel indien de overtreder niet reageert op het proces-verbaal en de onmiddellijke inning, wordt de aanmaning nog steeds in beide formaten verstuurd.

We moedigen burgers aan om hun elektronische postbus te gebruiken zodat we de verwerking van papier kunnen beperken en de burgers hun boetes steeds efficiënt en veilig kunnen betalen en beheren, waar en wanneer ze willen.

Binnenkort zullen ook ondernemingen verkeersboetes ontvangen via hun eBox (bedrijven). Die oplossing zit momenteel in de ontwikkelingsfase.

Als federale overheid stellen wij alles in het werk om onze diensten te digitaliseren. Zo willen wij uw comfort verhogen en het contact tussen de burgers, openbare diensten en ondernemingen verbeteren. 

Vice-eerste minister van Justitie Koen Geens“Naast het mobiel betalen, is het digitaal ontvangen van een verkeersboete een volgende stap in het automatiseren van de keten. Ik juich alle maatregelen die werklast en papier kunnen verminderen toe.”

► Opgelet: Justitie en politie sturen nooit betalingsverzoeken naar een privé-e-mailadres. De overtreder ontvangt zijn boete steeds in zijn beveiligde eBox.

Meer informatie

U kan uw eBox raadplegen via myebox.be, het kanaal dat aangeboden wordt door de federale overheid, maar ook via verschillende eBox partners. Hier vindt u een overzicht van actieve eBox partners.(externe link)

#fiscotax #boeten

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.

Nieuw ontwerpadvies 2020/XX  Financieringskostensurplus (artikel 194sexies en artikel 198/1 WIB 92)  / Nouveau projet d’avis 2020/XX Les surcoûts d’emprunts (article 194sexies et article 198/1, CIR 92)

Nieuw advies 2020/01 Neerlegging van de enkelvoudige jaarrekening bij de Nationale Bank van België: nieuwe modellen van de jaarrekening / Nouvel avis 2020/01 Dépôt des comptes statutaires à la Banque nationale de Belgique : nouveaux modèles de comptes annuels

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert advies 2020/01 – Neerlegging van de enkelvoudige jaarrekening bij de Nationale Bank van België: nieuwe modellen van de jaarrekening. In dit advies wordt uitgelegd hoe vennootschappen, verenigingen en stichtingen die hun jaarrekening verplicht moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België kunnen voldoen aan deze openbaarmakingsverplichting wanneer de aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het uitvoeringsbesluit aangepaste modellen van de enkelvoudige jaarrekening door de Nationale Bank van België nog niet beschikbaar worden gesteld.


La Commission des normes comptable publie l’avis 2020/01 – Dépôt des comptes statutaires à la Banque nationale de Belgique : nouveaux modèles de comptes annuels. Dans cet avis, la Commission explique comment les sociétés, associations et fondations tenues de déposer leurs comptes annuels à la Banque nationale de Belgique, peuvent satisfaire à l’obligation de publicité alors que la Banque nationale de Belgique n’a pas encore mis à disposition les modèles de comptes statutaires adaptés au nouveau Code des sociétés et des associations et son arrêté d’exécution.
Klik hier om het advies te raadplegen Cliquez ici pour consulter l’avis
Nieuwe regels voor de verplaatsing van je zetel

Nieuwe regels voor de verplaatsing van je zetel

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking en werd het van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen die vanaf die datum werden opgericht of kozen voor de opt-in (hierna samen ‘nieuwe’ vennootschappen en verenigingen genoemd).

Sinds 1 januari 2020 vallen echter ook de vennootschappen en verenigingen die voordien werden opgericht en niet voor de opt-in kozen (hierna ‘oude’ vennootschappen en verenigingen genoemd), onder het toepassingsgebied van het nieuwe WVV.

In een eerdere blogpost hadden we het al over de gevolgen hiervan voor de benoeming van een bestuurder-rechtspersoon. In deze blog gaan we dieper in op de gevolgen voor de regels rond de verplaatsing van de zetel (voorheen: maatschappelijke zetel genoemd). Wie de beslissing mag nemen en hoe dit dient te gebeuren is immers gewijzigd. 

Nieuwe regels?

Hoewel het wijzigen van de zetel van een vennootschap of vereniging onder de oude wetgeving relatief eenvoudig was, moet het hoofd er nu toch even worden bijgehouden.

Afhankelijk van de vraag of het een ‘oude’ dan wel een ‘nieuwe’ vennootschap of vereniging betreft, zijn er immers andere regels van toepassing.

Nieuwe vennootschappen en verenigingen

Wie neemt de beslissing?

De algemene regel luidt voortaan dat het het bestuursorgaan is dat bevoegd is om de zetel te verplaatsen (let op, uitz.). In de statuten kan er evenwel voor geopteerd worden om deze beslissing voor te behouden aan de algemene vergadering.

Merk op dat dit vroeger net andersom was. Bepaalde de statuten niet expliciet dat het bestuursorgaan de zetel mocht wijzigen, dan behoorde dit steeds tot de bevoegdheid van de algemene vergadering.

Onderhands of via de notaris?

Het antwoord op de vraag, nl. of de beslissing onderhands, dan wel via de notaris moet worden genomen, is afhankelijk van verschillende factoren. Wijzigt het gewest of de taal? Om welke vennootschap gaat het? Is het volledige adres in de statuten opgenomen, dan wel enkel het gewest?

En opgelet: Het kan best zijn dat het bestuur bevoegd is om de zetel te verplaatsen, maar dat de beslissing toch via de notaris moet verlopen.

Oude vennootschappen en verenigingen

Ook op ‘oude’ vennootschappen en verenigingen zijn er (andere) nieuwe regels van toepassing, ook al werden de statuten nog niet aan het nieuwe WVV aangepast.

Wie neemt de beslissing?

Wie bevoegd is om over de zetelverplaatsing te beslissen is hier voortaan sowieso het bestuursorgaan, zelfs indien de huidige statuten dit niet voorzien (let op, uitz.).

Onderhands of via de notaris?

Het antwoord op de vraag of de beslissing onderhands, dan wel via de notaris moet worden genomen, is dan weer afhankelijk van verschillende factoren.

Bovendien zal de zetelverplaatsing in sommige gevallen een wijziging van de statuten uitmaken, waardoor  meteen de volledige statuten aan het nieuwe WVV moeten worden aangepast. Je klant zal in dat geval dus niet mogen wachten tot en met 31 december 2023 om haar statuten met het nieuwe WVV in overeenstemming te brengen.

Conclusie

Waar een zetelverplaatsing vroeger relatief eenvoudig was, komt er vandaag dus wel meer bij kijken. Bovendien blijft het zo dat het niet respecteren van de regels de nietigverklaring van de beslissing tot gevolg kan hebben. Zorg er dus voor dat je steeds de juiste regels toepast.

bron : liantis

Fiscale revolutie in de maak

Fiscale revolutie in de maak

3d render of growing taxation concept

Gepubliceerd op 20-01-2020

Een rapport van de Hoge Raad van Financiën toont de politiek de weg naar een totale fiscale hervorming met onder meer een meerwaardebelasting en het schrappen van de het gros van de aftrekken. Het model is echter zo ingrijpend dat er in het adviesorgaan geen consensus over komt.

Nood aan een belastinghervorming

De Hoge Raad van Financiën is hét adviesorgaan van de federale regering voor onder meer fiscale zaken. Hij bestaat uit experten uit de academische wereld en topambtenaren, die benoemd zijn door de politieke partijen en dus uiteenlopende ideeën en visies vertegenwoordigen. De raad kreeg in 2017 van toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt en anderhalf jaar later nog eens van zijn opvolger Alexander De Croo de opdracht een grote belastinghervorming uit te tekenen.

Na de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting, die de fiscale druk in België deden dalen, was het werk nog niet af volgens Van Overtveldt. Hij voldoende de nood van een belastingverschuiving, waarbij de lasten op arbeid voort moesten dalen en moest worden ingespeeld op nieuwe trends. Toen De Croo, na de val van de regering-Michel, op Financiën belandde, stuurde hij de opdracht bij. De Hoge Raad moest geen verschuiving maar een verlaging van de belastingen onderzoeken.

18 scenario’s

Per model zijn drie scenario’s uitgewerkt, waarbij de belasting op arbeid met respectievelijk 1 procent, 2 procent of 2,5 procent van het bruto binnenlands product daalt.

In het basisscenario van een daling met 1 procent wordt de belastingvrije som opgetrokken tot het leefloon en wordt de bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid (BBSZ) – die al dateert van het Globaal Plan van Jean-Luc Dehaene en de meesten onder ons maandelijks op de loonbrief zien verschijnen – geschrapt. Dat is goed voor ongeveer 4,5 miljard euro. Dat bedrag kan oplopen tot ruim 11,5 miljard, door het verschuiven van de fiscale schijven en het aanpassen van de tarieven. In totaal zijn er 18 opties.

Annex

Ter inspiratie van de politiek heeft de Hoge Raad maar liefst 200 fiscale maatregelen becijferd, die kunnen worden genomen om de verlaging van de lasten op arbeid te financieren. Het is een menu waaruit kan worden gekozen, gaande van het schrappen van aftrekken en gunstregimes tot het verhogen van de belastingen op consumptie, vermogen en vervuiling.

Maar nu komt het opmerkelijke: volgens meerdere bronnen wordt aan het rapport van de Hoge Raad een ‘annex’ toegevoegd, waarin een ‘meer effectief scenario voor een dual income tax’ onderzocht wordt. Het gaat om een uitgebreider maar niet becijferd werkstuk van slechts enkele experten dat zo verregaand is dat er in de Hoge Raad geen consensus over mogelijk was. 


Bron: De Tijd, 18 januari 2020

The EU Self-Surplus Puzzle: An Indication of VAT Fraud? EU LOOPT MILJARDEN BTW-INKOMSTEN MIS DOOR MASSALE FRAUDE !

fiscotax eu vat
#IAB #TVA #BTW #IEC #ITAA

Onderzoekers stelden vast dat de EU een handelsoverschot boekt met zichzelf van niet minder dan 307 miljard euro. Dat cijfer zou eigenlijk nul moeten zijn. De oorzaak is massale btw-fraude waardoor EU-landen 30 tot 60 miljard per jaar mislopen.

Dat is althans de conclusie van een onderzoek door gereputeerde Duitse onderzoeksinstellingen Ifo (München) en IFW (Kiel). “Wanneer bedrijven een verkoop als export declareren, zijn ze vrijgesteld van btw. Maar als deze transacties de grens toch niet overschrijden, zullen ze niet geregistreerd worden in de importstatistieken van de opgegeven handelspartner en dus onbelast blijven,” legt IfW president Gabriel Felbermayr uit. Hij schreef de studie samen met Ifo-onderzoeker Martin Braml.

Volgens hun schattingen kostten dergelijke praktijken de EU-lidstaten ongeveer dertig miljard euro in 2018 alleen al. De onderzoekers stellen voor om dit op te lossen door de invoering van geautomatiseerde clearingsystemen voor alle data over import en export binnen de EU. Dat zou het aantal discrepanties in de balansen moeten verminderen en de fraude meer zichtbaar maken.

De onderzoekers hebben gegevens geanalyseerd over de handel tussen alle 28 lidstaten van 1999 tot heden. In 2018 bereikte het intra-Europese handelsoverschot een frappante 307 miljard euro. Dat is het equivalent van net geen twee procent van het Europese BNP en meer dan het BNP van de acht kleinste EU-lidstaten samen.

Felbermayr en Braml onderzochten ook andere mogelijke oorzaken voor de statistische afwijkingen. Meetfouten en incidentele onnauwkeurigheden kunnen alvast geen sluitende verklaring zijn, want die zouden zich op termijn wederzijds moeten opheffen. “Hoogstwaarschijnlijk is taksfraude de belangrijkste oorzaak van het intra-Europese handelsoverschot. Dat kost de belastingbetaler miljarden elk jaar opnieuw,” zeggen de auteurs.

Bron: Ifo