MY ENTERPRISE – NIEUWE VERSIE

 

Texte en français, voir ci-dessous.

My enterprise – nieuwe versie

Door een verandering in de wetgeving werd er een nieuwe versie van My Enterprise in gebruik genomen. Er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd waarvan we u graag op de hoogte willen brengen.

Wat zijn deze veranderingen?

Voortaan spreken we in de KBO niet meer van ‘ondernemingen’ maar wel van ‘geregistreerde entiteiten’ of kortweg ‘entiteiten’.

Op het niveau van de contactgegevens kan uw entiteit, vestigingseenheid of bijhuis meerdere contactgegevens van hetzelfde type hebben. U kunt nu bijvoorbeeld twee of meer e-mailadressen of telefoonnummers opslaan.
De begrippen handelaar en ambachtsman worden afgeschaft. Indien uw entiteit op 31 oktober 2018 een hoedanigheid ‘handelsonderneming’, ‘niet-handelsonderneming naar privaat recht’ of ‘ambachtsonderneming’ had, dan werd deze omgezet naar een nieuwe hoedanigheid ‘inschrijvingsplichtige onderneming’. De aanpassing gebeurde automatisch zonder dat u hier zelf iets voor hoefde te ondernemen.

Daarnaast werd, indien uw entiteit een rechtsvorm had die begon met ‘Burgerlijke vennootschap onder de vorm van’, de rechtsvorm automatisch aangepast naar een vorm die niet langer verwijst naar het burgerlijke karakter.

Tenslotte werden er begin januari een aantal actieve adressen in KBO automatisch omgezet. Deze administratieve aanpassing van het adres gebeurde naar aanleiding van de fusies van 15 gemeenten in Vlaanderen, de nieuwe districtsgrens tussen Antwerpen en Ekeren en de wijziging in samenstelling van de bestuurlijke arrondissementen van Henegouwen.

U kunt hier meer informatie terugvinden.

 

My enterprise – nouvelle version

A la suite d’une modification de la législation, une nouvelle version de My Enterprise a été lancée. Elle contient un certain nombre de changements dont nous aimerions vous informer.

Quels sont ces changements ?

Dorénavant , il n’est plus fait mention dans la BCE d’« entreprises » mais plutôt d’« entités enregistrées » ou plus brièvement d’« entités ».

De plus, votre entité, unité d’établissement ou votre succursale peut disposer de plusieurs données de contact du même type. Vous pouvez, par exemple, inscrire deux ou plusieurs adresses e-mail ou numéros de téléphone.

Les notions de « commerçant » et d’« artisan » ont été supprimées. Si, au 31 octobre 2018, votre entité était inscrite en qualité d’« entreprise commerciale », d’« entreprise non commerciale de droit privé » ou d’« entreprise artisanale », cette qualité a été convertie en une nouvelle qualité d’« entreprise soumise à inscription ». Les changements ont été apportés automatiquement sans formalité supplémentaire à effectuer de votre part.

Par ailleurs, si votre entité était dotée d’une forme juridique qui commence par « société civile sous forme de », la forme juridique a été automatiquement modifiée en une forme ne faisant plus référence au caractère « civil ».

Enfin, début janvier 2019, environ 110.000 adresses actives dans la BCE ont été automatiquement converties. Ces adaptations administratives d’adresses ont été apportées à la suite de la fusion de 15 communes en Région flamande, de la nouvelle limite de district entre Anvers et Ekeren et de la modification d’arrondissements administratifs en province de Hainaut.

Pour plus d’infos, vous pouvez consultez la page du site web du SPF Economie.

Voorraad per 31/12

Vergeet uw voorraad niet op te maken voor 31/12/2017 !

Indien u goederen verkoopt met eventueel bijhorende diensten dient u rond het einde van het boekjaar een voorraadtelling te doen.
Onder voorraad wordt verstaan:

 • aangekochte goederen die verder verkocht of gebruikt kunnen worden in het productieproces (grondstoffen, “basismaterialen”, handelsgoederen, …)
 • goederen in bewerking (g.i.b.) ook wel halffabricaten genoemd (“work in process” WIP)
 • eigen geproduceerde, afgewerkte producten
 • Bestellingen in uitvoering (geleverde goederen/diensten opgenomen in de kosten, maar nog niet gefactureerd aan uw klant)

U dient dus een lijst op te maken van de niet-verkochte goederen met vermelding van hun aantal en hun waarde (gemiddelde prijs mag).
Wat dient er in minimaal in de voorraadlijst opgenomen te worden :
– de naam van het product
– de hoeveelheid
– uw aankoopprijs (eventueel gemiddelde prijs)
Mocht u werken met bestellingen in uitvoering : een opsomming van de kosten d.m.v. een verwijzing van de aankoopfacturen met hun bedrag volstaat.

2018 : Ontmoet onze nieuwe medewerker 'AI' : werkt 24u op 24u & 7 op 7

Ontmoet Al, onze enthousiaste medewerker.
fiscorobot.jpg
Met ingang van 2018 wordt uw dossier op ons kantoor volledig digitaal verwerkt. Wij doen geen manuele input meer.
Wat betekent dit voor uw dossier ?  Alle boekhoudkundige stukken worden gedigitaliseerd, verwerkt middels scanning/UBL en automatisch – mits onze goedkeuring (fiscaal)  – geboekt in uw boekhoudprogramma.
Welke boekhoudkundige stukken worden geboekt  :

  • Inkomende facturen (aankoopfacturen)
  • Uitgaande facturen (verkoopfacturen)
  • Bankbestanden (CODA)
  • Boeking loondocumenten (SODA)
  • varia

Voor u verandert er weinig. U kan uw stukken blijven aanleveren zoals u reeds deed. U zal van uw dossierbeheerder een mail krijgen met de juiste instructies, mocht u sneller uw stukken willen verwerken….via deze digitalisering kunnen wij u in principe dagelijks uw cijfers laten bijwerken (time-gap = 2 dagen). Zo wordt het mogelijk om uw openstaande klanten/leveranciers. Het enigste wat u dient te doen is een mail te sturen naar een welbepaald mailadres welke wij voor u reserveren.
In 2018 zullen wij tevens een nieuwe tool in gebruik nemen om u te informeren op vlak van financiële en operationele rapporteringen (NOPAT, DCF, Opex…) en middels dashboards en kpi’s

Managementvergoedingen onder vuur

De fiscus lijkt een systematische campagne te voeren tegen management­vennootschappen die een ‘te ruime’ marge nemen op de managementvergoe­ding. De fiscus kan dan de aftrek van de vergoeding bij de werkvennootschap weigeren, al dan niet op basis van de algemene antimisbruikbepaling. Hij hanteert ook nog andere aanvalsroutes, bij de managementvennootschap zelf. Het Gentse hof van beroep fluit de fiscus nu echter terug. Een vennoot­schap mag (evident) winst maken. En een (ogenschijnlijke) wanverhouding tussen de aangerekende vergoedingen en de kostprijs (de bezoldiging die de managementvennootschap zelf betaalt aan haar bestuurder) wil op zich nog niets zeggen (Gent 20 juni 2017).

Voor vragen en andere zaken, u kan ons bereiken op info@fiscotax.be of per telefoon op 03/246.00.70.