FOD Financiën, 12.01.2018
Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Inkomstenbelastingen
De heer Minister heeft zijn fiat gegeven aan het nieuw akkoord afgesloten met de beroepsfederaties die de sector van de zelfstandige kinderopvang vertegenwoordigen.
Het nieuw collectief akkoord voorziet in de verhoging van de toepasselijke bedragen:
–    voor het globaal kostenforfait: van 16,50 euro naar 17,50 euro per oppasdag per aanwezig kind
–    voor het beperkt kostenforfait: van 7,00 euro naar 7,50 euro per oppasdag per aanwezig kind.
De andere toepassingsmodaliteiten blijven echter onveranderd.
Dit nieuw akkoord geldt voor 3 jaar: van 01.01.2017 (inkomsten van 2017 – aanslagjaar 2018) tot en met 31.12.2019 (inkomsten van 2019 – aanslagjaar 2020)
TOEPASSINGSMODALITEITEN
Er is een keuzesysteem dat aan de zelfstandige kinderopvang de mogelijkheid biedt om te kiezen tussen de toepassing van een beperkt kostenforfait of een globaal kostenforfait.
De toepassing van deze kostenforfaits is niet verplicht. De betrokken belastingplichtigen kunnen er uiteraard steeds voor kiezen hun werkelijke beroepskosten te bewijzen.
De aandacht wordt erop gevestigd dat:
–    iedere opvangpersoon (1) de keuzemogelijkheid heeft, ongeacht of hij/zij alleen werkt op zelfstandige basis of in een feitelijke vereniging van twee of meer zelfstandige opvang-personen;
–    in een feitelijke vereniging het totaal van het aantal opgevangen kinderen en oppasdagen uiteraard overeen dient te stemmen met de som van het aantal opgevangen kinderen en opvangdagen van alle opvangpersonen binnen die feitelijke vereniging; de kosten van eenzelfde kind gedurende dezelfde oppasperiode (dag of halve dag) kunnen dus slechts éénmaal bij één opvangpersoon worden afgetrokken;
–    de beide systemen binnen hetzelfde inkomstenjaar niet naast elkaar kunnen worden gebruikt door eenzelfde opvangpersoon;
(1) De term ꞌopvangpersoonꞌ wordt in deze huidige circulaire in de neutrale betekenis van het woord bedoeld en niet in de zin van de specifieke wetgeving die de kinderopvang regelt.
Eerste keuzemogelijkheid

  1. De eerste keuzemogelijkheid bestaat uit een beperktkostenforfait van 7,50 europer oppasdag per aanwezig kind. Het bedrag van dit beperkt forfait bevat de volgende kosten:

–    voeding;
–    schoonmaak- en wasproducten (opgelet: geen elektrische apparaten !);
–    verzorgingsproducten (zalf, zeep, vochtige doekjes, enz.) en farmaceutische producten (basisapotheek);
–    textiel (beroepskledij, lakens, handdoeken, washandjes, slabbetjes..);
–    klein kookmateriaal (kookpotten, bestek, borden enz.; opgelet niet: kleine elektrische apparaten);
–    klein speelgoed (niet: groot speelgoed zoals bijvoorbeeld buitenspeeltuigen zoals glijbaan enz.);
–    klein kantoormateriaal (papier, postzegels, omslagen);
–    representatiekosten (zijnde kleine attenties voor kinderen/ouders/grootouders);
–    allerlei klein materiaal voor knutsel- en versieringswerk.
Alle andere werkelijke kosten (afschrijvingen, chauffage, water, elektriciteit, huur, enz.) dienen met bewijsstukken te worden gestaafd.
Indien de aanwezigheidsduur van het kind minder dan een volledige dag bedraagt, wordt het beperkte forfait niet opgesplitst.
Bij elke opvangpersoon is het maximaal aftrekbaar bedrag van de totale kosten (beperkte forfait + bewezen werkelijke kosten (2)) beperkt tot het ontvangen bedrag voor de kinderopvang.
(2) Behoudens de eigen bijdragen inzake het sociaal statuut als zelfstandige.
Tweede keuzemogelijkheid
De tweede keuzemogelijkheid bestaat uit een globaal kostenforfait van 17,50 euro per oppasdag, per aanwezig kind.
Er wordt opgemerkt dat:
–    het globaal forfait alle beroepskosten (behalve de sociale bijdragen als zelfstandige) omvat;
–    indien de aanwezigheidsduur van het kind minder dan een volledige dag bedraagt, het globaal forfait niet opgedeeld wordt, maar beperkt wordt tot het ontvangen bedrag;
–    bij elke opvangpersoon het maximaal aftrekbaar bedrag van het globaal kostenforfait beperkt is tot het ontvangen bedrag voor de kinderopvang;
–    de toepassing van het globaal kostenforfait niet kan samengaan met de aftrek van andere wegens de opvangactiviteit vastgestelde beroepskosten die met bewijsstukken worden gestaafd.
 Belangrijke algemene voorwaarden die op beide forfaits van toepassing zijn
–    Het keuzesysteem van beide kostenforfaits geldt met ingang van 01.01.2017 (inkomsten van 2017 – aanslagjaar 2018) voor 3 jaar, dus tot en met 31.12.2019 (inkomsten van 2019 – aanslagjaar 2020);
–    De bovenvermelde globale en beperkte kostenforfaits zijn enkel van toepassing op natuurlijke personen die als zelfstandige werken. Zij kunnen dus nooit van toepassing zijn voor vennootschappen, VZW, openbare besturen enz.;
–    De bovenvermelde kostenforfaits gelden niet voor de bij een erkende dienst aangesloten gezinsopvang (de vroegere aangesloten onthaalouders) waarvan de vergoedingen als niet belastbaar worden beschouwd (3);
–    De bovenvermelde kostenforfaits zijn niet van toepassing op de kinderopvang die zich louter met buitenschoolse kinderopvang bezighoudt;
–    De toepassing van de bovenvermelde kostenforfaits is niet verplicht. De betrokken belastingplichtigen kunnen steeds hun werkelijke beroepskosten bewijzen;
–    Indien gebruik gemaakt wordt van deze kostenforfaits voor de beroepskosten, kan geen gebruik worden gemaakt van de algemene forfaitaire aftrek zoals bepaald in artikel 51, tweede lid, 4°, WIB 92, wat diezelfde werkzaamheid betreft.
(3) zie Com.IB 92, 23/223.
Het kostenforfait kan m.a.w. worden gebruikt door de zelfstandige kinderopvang die volledig zelf haar dagprijs bepaalt alsook door de zelfstandige kinderopvang die het systeem van inkomensgerelateerde kinderopvang (IKG) volgt. In dit laatste systeem betalen de ouders een financiële bijdrage volgens hun inkomen en garandeert de bevoegde gemeenschap aan de zelfstandige kinderopvang een vaste dagprijs per opgevangen kind.

Interne ref.: 713.452