Graag geven wij u via deze mail een overzicht van maatregelen naar aanleiding van de beslissingen van de Belgische Overheid inzake de verspreiding van #Corana tegen te gaan.

1. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen (Coronavirus)

Als onderneming kan je een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren indien het bestaande arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd in de onderneming wegens economische oorzaken.

Ondernemingen getroffen door een afname van het cliënteel ingevolge van het coronavirus, kunnen voor hun werknemers een beroep doen op deze maatregel. Hun werknemers genieten dan genieten van een van verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

De procedure is verschillend al naargelang het gaat over arbeiders of bedienden.

Meer informatie :  https://meesters-belastingconsulenten.be/maatregelen-voor-zelfstandigen-en-werkgevers-update-13-03-2020-tijdelijke-werkloosheid-om-economische-redenen-coronavirus/

2. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (Coronavirus)

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van deze maatregel. Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Dit motief kan worden ingeroepen voor bijvoorbeeld werknemers die in quarantaine werden geplaatst, of voor ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus (probleem in toelevering waardoor productie stilvalt, enz…).

Wie komt in aanmerking : Werkgevers die tijdelijk hun werknemers niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus.

Deze maatregel kan worden ingevoerd voor: zowel arbeiders als bedienden; uitzendkrachten indien zij na de periode van de overmacht bij dezelfde werkgever tewerkgesteld worden; leerlingen die een alternerende opleiding volgen

Meer informatie : https://meesters-belastingconsulenten.be/maatregelen-voor-zelfstandigen-en-werkgevers-update-13-03-2020-tijdelijke-werkloosheid-wegens-overmacht-coronavirus/

3. Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19)

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën.

Wie komt in aanmerking : Ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht hun activiteitensector, die kunnen aantonen effectieve hinder te ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen deze steunmaatregelen aanvragen.

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Wat komt in aanmerking ?

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden: Bedrijfsvoorheffing; Btw; Personenbelasting; Vennootschapsbelasting; Rechtspersonenbelasting.

Meer informatie : https://meesters-belastingconsulenten.be/maatregelen-voor-zelfstandigen-en-werkgevers-update-13-03-2020-fiscale-maatregelen-naar-aanleiding-van-het-coronavirus-covid-19/

4. Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen (Coronavirus) / RSZ

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Wie komt in aanmerking : Werkgevers die personeel tewerkstellen en die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen.

Omvang steun : Werkgevers kunnen minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Door dit afbetalingsplan kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijdt je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Als het plan wordt nageleefd, kunnen de economische activiteiten normaal worden voortgezet.

De reden van problemen door het coronavirus wordt aanvaard als grond voor de aanvraag van minnelijke betalingstermijnen.

Meer informatie : https://meesters-belastingconsulenten.be/maatregelen-voor-zelfstandigen-en-werkgevers-update-13-03-2020-afbetalingsplan-sociale-werkgeversbijdragen-coronavirus-rsz/

5. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (Coronavirus)

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen : Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige bijdragen uit te stellen.

Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020.

De aanvraag moet gebeuren:

vóór 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen;

vóór 15 juni 2020 om voor tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen.

Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten: naam, voornaam en woonplaats van betrokkene; naam en zetel van zijn bedrijf; ondernemingsnummer. De maatregel geldt niet voor al betaalde bijdragen.

De bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet vóór 31 maart 2021 betaald worden en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 moet vóór 30 juni 2021 betaald worden.

Meer informatie : https://meesters-belastingconsulenten.be/maatregelen-voor-zelfstandigen-en-werkgevers-update-13-03-2020-uitstel-of-vrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen-voor-zelfstandigen-coronavirus/

6. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (Coronavirus) :

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit tijdelijk moeten stopzetten ingevolge van economische moeilijkheden kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

Ook indien je jouw activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen hebt moeten onderbreken ingevolge het coronavirus kan je dit overbruggingsrecht aanvragen.

Deze maatregel kan reeds aangevraagd worden bij je sociaal verzekeringsfonds, maar zij kunnen de betaling niet uitvoeren zolang het Koninklijk Besluit niet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meer informatie : https://meesters-belastingconsulenten.be/maatregelen-voor-zelfstandigen-en-werkgevers-update-13-03-2020-overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus/

Update 1, 11.28u

Eerste maatregelen voor ondernemingen :

  1. Onroerende voorheffing wordt uitgesteld tot september 2020.
  2. Soepelheid bij toekenning afbetaalplannen
  3. Overheid geeft een overheidswaarborg van 75% aan bedrijven

Item horeca :

Voor horeca komt er systeem zoals deze van hinderpremies. Zaken die open zijn tijdens de week & weekend en die 100% moeten sluiten tijdens de verplichte sluiting van 21 dagen : 4000 euro ipv 2000 euro, nadien 160 euro per dag. Horeca die enkel in het weekend open zijn en nu dienen te sluiten bedraagt de premie 2000 euro, nadien 160 euro per dag.

Takeway blijft mogelijk. De “restaurants” zelf m.a.w. waar mensen kunnen samenzitten om eten te nuttigen dienen gesloten te worden vanaf middernacht.

U MOET een aanvraag indienen voor de zaalmedewerkers via deze link : https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-nieuwe-update-09032020

Uiteraard houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.