bron : FOD Financiën, 07.03.2017 Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Belasting over de toegevoegde waarde
INHOUDSTAFEL
Inleiding
Algemeen

 1. Wat is deeleconomie?
 2. Vanaf welk datum moet ik de inkomsten aangeven?
 3. Hoe moet ik de inkomsten aangeven?
 4. a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider
 5. b) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider
 6. c) Mijn inkomsten zijn verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider
 7. Hoe moet ik het grensbedrag van 5.000 euro berekenen?

 
Toepassing van de regeling inzake Btw

 1. Moet ik me laten identificeren bij de btw in het kader van de deeleconomie?
 2. Wie is btw-belastingplichtig binnen de deeleconomie?
 3. Wanneer ben ik vrijgesteld van de verplichting tot btw-identificatie en heb ik recht op de regeling van de deeleconomie?
 4. Ik ben loontrekkende/werknemer in een bouwonderneming  en ik bied, in België, diensten aan als stukadoor via een erkend platform
 5. Ik ben een Belgische ondernemer in de bouwsector en ik bied diensten aan als stukadoor
 6. Ik ben een belastingplichtige en mijn activiteiten zijn vrijgesteld volgens artikel 44 van het Btw-Wetboek (voorbeeld: een dokter) en ik bied vervoerdiensten aan via een erkend platform
 7. Welke handelingen kan ik uitoefenen binnen deze regeling?
 8. De diensten die ik verricht, vinden niet plaats in België. Moet ik me laten identificeren als btw-plichtige?
 9. Ik ben reeds als btw-plichtige geïdentificeerd voor een andere activiteit. Kan ik vallen onder de regeling deeleconomie op het stuk van btw?
 10. Mijn klanten handelen niet voor hun eigen privédoeleinden of die van andere personen
 11. De diensten die ik verricht, gaan niet uitsluitend via de tussenkomst van een elektronisch platform
 12. Sommige vergoedingen voor diensten die ik verricht worden niet door het platform of door tussenkomst ervan betaald of toegekend
 13. Mijn jaarlijks omzetcijfer overschrijdt 5.000 euro. Wat moet ik doen?
 14. a) Ik overschrijd dit bedrag uitzonderlijk en met maximum 10 %
 15. b) Ik overschrijd dit bedrag op regelmatige basis en/of ik overschrijd het bedrag met meer dan 10 %

 

Inleiding

De regeling deeleconomie die hierna wordt besproken is zowel opgenomen in de wetgeving inzake directe belastingen als in deze inzake btw. Hoewel de twee belastingen hierbij betrokken zijn, moeten de door beide belastingen uitgevaardigde regels echter afzonderlijk worden bekeken en oefenen ze geen invloed uit op elkaar. Het is bijvoorbeeld niet omdat een belastingplichtige natuurlijke persoon voor btw-doeleinden geïdentificeerd is, dat hij niet kan genieten van de regeling deeleconomie inzake directe belastingen.
Op het gebied van btw bestaat het belangrijkste voordeel van de hieronder uiteengezette regeling uit het feit dat in principe geen enkele btw-identificatie vereist is in hoofde van de belanghebbende. Deze administratieve ontheffing wordt namelijk toegestaan wanneer een natuurlijke persoon uitsluitend een activiteit uitoefent die valt onder de regeling deeleconomie of, wanneer het een belastingplichtige betreft, indien de uitgeoefende activiteit(en) geen enkele btw-identificatie vereis(t)(en).
Zodra overeenkomstig de btw-wetgeving een btw-identificatie vereist is, kan u op het gebied van btw niet meer genieten van de regeling deeleconomie en dient u de berekening van het hieronder vermelde grensbedrag bijgevolg buiten beschouwing te laten.
 

Algemeen

 

1. Wat is deeleconomie?

Deeleconomie gaat over het ruilen en delen van ruimtes, goederen, werktuigen, geld, kennis en diensten, tussen particulieren, via een elektronisch platform (erkend of georganiseerd door een overheid).
Voorbeelden:
–    het verhuren, lenen en ruilen van gebouwen
–    het verlenen van huisvestingsdiensten
–    het verhuren, lenen en ruilen van huisraad
–    het uitwisselen van diensten
–    het herstellen van voorwerpen, tweedehandskledij
–    het bereiden van meeneemmaaltijden of van maaltijden geleverd aan huis.
 

2. Vanaf welk datum moet ik de inkomsten aangeven?

Er is een specifieke belastingregeling van toepassing voor die diensten (en dus niet op de levering van de goederen zoals de verkoop van tweedehandsgoederen, de verkoop van niet bereide maaltijden, om mee te nemen of aan huis geleverd…) zowel voor de personenbelasting als voor de btw.
De regeling ging normaal gezien in vanaf 01.07.2016. Die start werd echter uitgesteld in afwachting van de publicatie van een koninklijk besluit over de modaliteiten voor de erkenning van de elektronische platformen.
 

3. Hoe moet ik de inkomsten aangeven?

Uw fiscale verplichtingen hangen af van het feit of u al dan niet het jaarlijks grensbedrag van 5.000 euro bruto (= 3.255 euro bruto vóór indexering) overschrijdt.
Opgelet!
Voor 2016 bedraagt het grensbedrag 2.500 euro bruto (= 1.627,50 euro bruto vóór indexering) omdat de regeling pas vanaf 01.07.2016 van toepassing is.
Afhankelijk van wanneer de regeling effectief in werking treedt, zal het bedrag nog worden aangepast.

a) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag niet en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

–    U moet zich niet als btw-plichtige identificeren voor uw activiteit binnen de deeleconomie voor zover u geen activiteit uitoefent als belastingplichtige of u niet verplicht bent zich als btw-plichtige te identificeren voor uw andere als belastingplichtige uitgeoefende activiteit(en).
–    In alle andere gevallen kan u op het gebied van btw niet genieten van de regeling deeleconomie, aangezien u voor uw andere activiteit(en) verplicht bent zich als btw-plichtige te identificeren.

b) Mijn inkomsten overschrijden het grensbedrag en zijn niet verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

–    U moet zich identificeren als btw-plichtige voor uw activiteit binnen de deeleconomie.

c) Mijn inkomsten zijn verbonden met mijn beroepsactiviteit als zelfstandige of bedrijfsleider

–    U moet de Kruispuntbank van Ondernemingen verwittigen van de aanvang van deze nieuwe activiteit.

4. Hoe moet ik het grensbedrag van 5.000 euro berekenen?

U moet rekening houden met alle vergoedingen die u werden toegekend en alle bedragen die door of via het platform zijn ingehouden. Vervolgens verifieert u of dat bedrag, per kalenderjaar, de drempel van 5.000 euro niet overschrijdt.
De inkomsten verkregen in de hoedanigheid van een door artikel 44, §§ 1, 2 en 3, 3°, van het Btw-Wetboek vrijgestelde belastingplichtige worden niet meegeteld bij de berekening van het grensbedrag.
 

Toepassing van de regeling inzake Btw

 

1. Moet ik me laten identificeren bij de btw in het kader van de deeleconomie?

In tegenstelling tot de vrijstellingsregeling, worden de belastingplichtige natuurlijke personen die actief zijn binnen de deeleconomie en die aan alle voorwaarden van de regeling voldoen in principe niet geïdentificeerd voor btw-doeleinden.
 

2. Wie is btw-belastingplichtig binnen de deeleconomie?

Elke natuurlijke persoon die gewoonlijk diensten verstrekt binnen de deeleconomie, dient te worden beschouwd als een belastingplichtige.
De gewoonte veronderstelt een herhaling van de handelingen, zelfs wanneer deze worden verricht met min of meer lange tussenpozen, voor zover ze een zekere regelmaat vertonen.
De loontrekkende die af en toe diensten verricht via een erkend platform heeft dus niet de hoedanigheid van belastingplichtige en wordt dus niet beoogd door deze regeling op het vlak van btw.
 

3. Wanneer ben ik vrijgesteld van de verplichting tot btw-identificatie en heb ik recht op de regeling van de deeleconomie?

Als belastingplichtige natuurlijke persoon bent u vrijgesteld van de verplichting tot btw-identificatie, voor zover u niet verplicht bent zich als btw-plichtige te identificeren voor een andere activiteit en wanneer u diensten verricht die aan al de volgende voorwaarden samen voldoen:
–    de diensten vinden plaats in België
–    de diensten worden verricht voor andere doeleinden dan die van uw voornaamste economische activiteit. die u als zelfstandige uitoefent
–    de diensten worden uitsluitend verricht voor natuurlijke personen, en zijn bestemd voor hun privégebruik of dat van andere personen
–    de diensten worden uitsluitend verricht in het kader van overeenkomsten die tot stand zijn gebracht door tussenkomst van een elektronisch platform of een platform dat door een overheid wordt georganiseerd. De klant betaalt alle voor de dienst verschuldigde sommen aan of door tussenkomst van het platform
–    vergoedingen voor die diensten worden u uitsluitend door het platform of door zijn tussenkomst betaald of toegekend
–    de jaarlijkse omzet die bestaat uit de vergoedingen en alle sommen die door dat platform of door zijn tussenkomst zijn ingehouden, mag niet meer dan 5.000 euro bedragen.
 

4. Ik ben loontrekkende/werknemer in een bouwonderneming  en ik bied, in België, diensten aan als stukadoor via een erkend platform

U hebt recht op de belastingregeling van de deeleconomie als uw inkomsten het bedrag van 5.000 euro niet overschrijden, op voorwaarde dat u niet als btw-plichtige bent geïdentificeerd voor een andere activiteit.

5. Ik ben een Belgische ondernemer in de bouwsector en ik bied diensten aan als stukadoor

U hebt geen recht op de belastingregeling van de deeleconomie want uw diensten zijn nauw verbonden met uw hoofdactiviteit als zelfstandige.
 

6. Ik ben een belastingplichtige en mijn activiteiten zijn vrijgesteld volgens artikel 44 van het Btw-Wetboek (voorbeeld: een dokter) en ik bied vervoerdiensten aan via een erkend platform

U hebt recht op de belastingregeling van de deeleconomie als uw inkomsten het bedrag van 5.000 euro niet overschrijden, op voorwaarde dat u niet als btw-plichtige bent geïdentificeerd voor een andere activiteit.
 

7. Welke handelingen kan ik uitoefenen binnen deze regeling?

U mag elke handeling verrichten die wordt gelijkgesteld met een dienstverrichting waarvoor de in punt 3 opgenomen voorwaarden vervuld zijn, evenals elk werk in onroerende staat.
Voorbeeld: een particulier die maaltijden bereidt die vervolgens thuis worden afgeleverd of die worden meegenomen, wordt beschouwd als iemand die een dienst verricht.
 

8. De diensten die ik verricht, vinden niet plaats in België. Moet ik me laten identificeren als btw-plichtige?

Ja. U hebt geen recht op de regeling van de deeleconomie en u moet zich voor uw btw-doeleinden laten identificeren:
–    hetzij als vrijgestelde belastingplichtige, als u een jaarlijks omzetcijfer realiseert dat niet meer bedraagt dan 25.000 euro, exclusief btw
–    hetzij als gewone belastingplichtige (maand- of kwartaalindiener).
De handeling die in een andere lidstaat dan België plaatsvindt en die daar aan de btw onderworpen is, valt onder de bevoegdheid van de betrokken lidstaat.
 

9. Ik ben reeds als btw-plichtige geïdentificeerd voor een andere activiteit. Kan ik vallen onder de regeling deeleconomie op het stuk van btw?

Neen, aangezien u reeds voor deze andere activiteit als btw-plichtige geïdentificeerd bent.
 

10. Mijn klanten handelen niet voor hun eigen privédoeleinden of die van andere personen

Het geheel van diensten die u verricht, valt niet onder de regeling van de deeleconomie want de in punt 3 opgenomen voorwaarden  zijn niet voldaan. U dient zich als btw-plichtige te laten identificeren.
 

11. De diensten die ik verricht, gaan niet uitsluitend via de tussenkomst van een elektronisch platform

Het geheel van diensten die u verricht wordt uitgesloten van de regeling van de deeleconomie want alle voorwaarden (opgenomen in punt 3) zijn niet voldaan. U dient zich als btw-plichtige te laten identificeren.
 

12. Sommige vergoedingen voor diensten die ik verricht worden niet door het platform of door tussenkomst ervan betaald of toegekend

Het geheel van diensten die u verricht wordt uitgesloten van de regeling van de deeleconomie want alle voorwaarden (opgenomen in punt 3) zijn niet voldaan. U dient zich als btw-plichtige te laten identificeren.
 

13. Mijn jaarlijks omzetcijfer overschrijdt 5.000 euro. Wat moet ik doen?

a) Ik overschrijd dit bedrag uitzonderlijk en met maximum 10 %

U behoudt de belastingregeling van de deeleconomie.

b) Ik overschrijd dit bedrag op regelmatige basis en/of ik overschrijd het bedrag met meer dan 10 %

De belastingregeling van de deeleconomie kan niet meer worden toegepast en u moet debevoegde dienst hierover informeren. U moet zich laten identificeren als btw-plichtige en kiezen voor een andere belastingregeling:
–    als uw jaarlijks omzetcijfer niet meer bedraagt dan 25.000 euro, exclusief btw, en u verricht geen werken in onroerende staat, kunt u kiezen tussen de normale belastingregeling en de vrijstellingsregeling van belasting
–    als uw jaarlijks omzetcijfer meer bedraagt dan 25.000 euro, exclusief btw, of u verricht werken in onroerende staat, bent u verplicht onderworpen aan de normale belastingregeling (maand- of kwartaalaangiften).