Fiscale kalender (informatief)

Jaarcyclus (Niet-exhaustieve lijst op basis van afsluitdatum 31/12)

Januari

15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte van de maand december of saldo 4de trim. voorgaand jaar
20 Maandelijkse btw-aangifte en trimestriële btw-aangifte en -betaling (kwartaalaangevers voorschotten te verrekenen)
20 Maandelijkse of trimestriële listing van de intracommunautaire handelingen
20 Maandelijkse of trimestriële aangifte INTRASTAT
31 Landbouwondernemingen: optie vennootschapsbelastingen of einde optie (cyclus van 3 jaar)
31 Neerlegging van de lijst van de vennoten van CVOHA op de griffie van de rechtbank van koophandel

Februari  

15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte maand januari
20 Maandelijkse btw-aangifte en -betaling
20 Maandelijkse listing van de intracommunautaire handelingen
20 Betaling voorschot btw voor kwartaalaangevers
20 Maandelijkse aangifte INTRASTAT
28 Samenvattende opgaves 325.10 & 325.20, individuele fiches 281.10 & 281.20
28 Uiterste verzenddatum van de certificaten voor de passiefhuizen
28 Aanvraag terugbetaling of overdracht of wijziging bestemming van voorafbetalingen (! Of binnen de maand na de datum van verzending van het rekeninguittreksel voorafbetalingen) *

Maart

15 Btw: optie voor forfaitair regime of gewoon regime (per aangetekende zending)
15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte maand februari
20 Maandelijkse btw-aangifte en -betaling
20 Maandelijkse listing van de intracommunautaire handelingen
20 Betaling voorschot btw voor kwartaalaangevers
20 Maandelijkse aangifte INTRASTAT
31 Uiterste datum indiening jaarlijkse btw-klantenlisting
31 Aanvraag attest vrijstelling bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek
31 Btw: aangifte omzet van de kleine ondernemingen
31 Uiterste datum voor aanvraag attest voor energiebesparende investeringen of voor onderzoek en ontwikkeling
31 Betaling bijdragen voor zelfstandigen
31 Vzw: taks tot vergoeding der successierechten*

April 

1 Begin terugvraagtermijn buitenlandse btw voorgaand trimester
10 1ste voorafbetaling*
15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte van de maand april of saldo 1e trim.
20 Maandelijkse btw-aangifte en trimestriële btw-aangifte en -betaling (kwartaalaangevers voorschotten te verrekenen)
20 Maandelijkse of trimestriële listing van de intracommunautaire handelingen
20 Maandelijkse of trimestriële aangifte INTRASTAT
20 Btw: mededeling definitief verhoudingsgetal voor gemengde btw-plichtigen
20 Berekening voorschot of teruggave waarborg verleggingsvergunning ET 14000
20 Vrijgestelde belastingplichtigen: aangifte intracommunautaire aanwervingen voorgaand trimester

Mei 

15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte maand april
20 Maandelijkse btw-aangifte en -betaling
20 Maandelijkse listing van de intracommunautaire handelingen
20 Betaling voorschot btw voor kwartaalaangevers
20 Maandelijkse aangifte INTRASTAT

Juni

15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte maand mei
20 Maandelijkse btw-aangifte en -betaling
20 Maandelijkse listing van de intracommunautaire handelingen
20 Betaling voorschot btw voor kwartaalaangevers
20 Maandelijkse aangifte INTRASTAT
30 Aangifte vennootschapsbelasting*
30 Aangifte rechtspersonenbelasting*
30 Uiterste datum voor indiening samenvattende opgave 325.50 en individuele fiches 281.50
30 Betaling vennootschapsbijdrage
30 Indiening aangifte personenbelasting op PAPIER
30 Betaling bijdragen voor zelfstandigen
30 Uiterste datum voorleggen van de rekening aan de algemene vergadering en verslag raad van bestuur (! Bijeenroepingstermijnen/publicaties)*

Juli

1 Begin terugvraagtermijn buitenlandse btw voorgaand trimester
10 2de voorafbetaling*
15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte van de maand juni of saldo 2de trim.
20 Maandelijkse of trimestriële aangifte INTRASTAT
20 Maandelijkse btw-aangifte en trimestriële btw-aangifte en -betaling (kwartaalaangevers
voorschotten te verrekenen)
20 Maandelijkse of trimestriële listing van de intracommunautaire handelingen
31 Uiterste datum neerlegging jaarrekening* (binnen 30 dagen na goedkeuring algemene vergadering, uiterlijk 7 maanden na afsluiting boekjaar)
31 Vzw: neerlegging jaarrekening* (binnen de 30 dagen na goedkeuring algemene vergadering, uiterlijk 7 maanden na afsluiting boekjaar) (Stichtingen van openbaar nut die groot (zeer groot) zijn, de kleine vzw’s en stichtingen (privaat of openbaar nut) en internat. Vzw’s dienen de jaarrekeningen niet neer te leggen bij de NBB, wel bij de griffie van de rechtbank van koophandel)
31 Neerlegging van de lijst van de vennoten van CVOHA op de griffie van de rechtbank van koophandel

Augustus

15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte maand juli
20 Maandelijkse btw-aangifte en -betaling
20 Maandelijkse listing van de intracommunautaire handelingen
20 Betaling voorschot btw voor kwartaalaangevers
20 Maandelijkse aangifte INTRASTAT

September 

15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte maand augustus
20 Maandelijkse btw-aangifte en -betaling
20 Maandelijkse listing van de intracommunautaire handelingen
20 Betaling voorschot btw voor kwartaalaangevers
20 Maandelijkse aangifte INTRASTAT
30 Aanvraag terugbetaling educatief verlof – uiterste datum
30 Betaling bijdragen voor zelfstandigen
30 Uiterste datum terugvraag buitenlandse btw (EU-lidstaten) over het voorgaande jaar

Oktober

1 Begin terugvraagtermijn buitenlandse btw voorgaand trimester
10 3de voorafbetaling*
15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte van de maand september of saldo 3de trim.
20 Maandelijkse btw-aangifte en trimestriële btw-aangifte en -betaling (kwartaalaangevers voorschotten te verrekenen)
20 Maandelijkse of trimestriële listing van de intracommunautaire handelingen
20 Maandelijkse of trimestriële aangifte INTRASTAT
20 Vrijgestelde belastingplichtigen: aangifte intracommunautaire aanwervingen
voorgaand trimester

November

15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte maand oktober
20 Maandelijkse btw-aangifte en -betaling
20 Maandelijkse listing van de intracommunautaire handelingen
20 Betaling voorschot btw voor kwartaalaangevers
20 Maandelijkse aangifte INTRASTAT
30 Aanvraag verandering periodiciteit aangiftes btw (kwartaal of maand)
(per aangetekende zending)

December

15 Btw: aanvraag om over te gaan naar het regime van de kleine onderneming
15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte maand november
15 Bedrijfsvoorheffing: storting en aangifte maand voorschot 4de trimester (voor kwartaalaangevers)
20 4de voorafbetaling*
20 Maandelijkse btw-aangifte en -betaling + betaling voorschot december voor maandaangevers
20 Betaling voorschot btw voor kwartaalaangevers
20 Maandelijkse aangifte INTRASTAT
20 Maandelijkse listing van de intracommunautaire handelingen
30 Aanvraag margeregeling (per aangetekende zending)
31 Betaling bijdragen voor zelfstandigen
31 Stockopname*

 (*): datum kan wijzigen indien de afsluitdatum van de vennootschap NIET 31 december is:

  • Algemene regels voor de voorafbetalingen

o   Vennootschappen per kalenderjaar: 10 april, 10 juli, 10 oktober, 20 december
o   Vennootschappen niet per kalenderjaar: telkens de 10de dag van de vierde, zevende en tiende maand van het boekjaar en de laatste voorafbetaling de 20ste van de laatste maand van het boekjaar.

  • Algemene regels voor neerlegging jaarrekening: binnen 30 dagen nadat ze is goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
  • Algemene regels voor indiening aangifte vennootschapsbelasting (en RPB): de termijn mag niet korter zijn dan één maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening hetzij de rekening der ontvangsten en uitgaven zijn of is goedgekeurd, noch langer zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten (uitzondering: zie datum afgedrukt op de aangifte zelf, en Biztax: + 1 maand met datum op aangifteformulier).
  • Roerende voorheffing: aangifte in te dienen alsook roerende voorheffing te betalen uiterlijk de 15de na betaalbaarstelling en/of toekenning van de inkomsten.

1 Niet-exhaustieve lijst op basis van afsluitdatum 31/12