Hierbij vindt u een allerlaatste update van de coronamaatregelen: 

1. Met wie neem ik contact op voor meer informatie over de sociale rechten en/of de federale steunmaatregelen? 

Het RSVZ heeft een gratis telefoonnummer ter beschikking gesteld voor alle zelfstandigen: 0800/12.018.

2. Modelattest werkgeversattest woon-werk verkeer

Vele leden vragen ons naar een model van attest dat ze kunnen gebruiken in het kader van verplaatsingen die hun werknemers verrichten in hun professionele activiteiten.

Hoewel de overheidsmaatregelen dit strikt gezien niet vereisen, vindt u als bijlage een dergelijk model van attest. 

3. Zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking voor coronasteunmaatregelen

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis-vervangingsinkomen-voor-zelfstandigen.

4. Tijdelijke werkloosheid: aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden niet meer vereist

Vanaf 13 maart 2020 wordt de notie tijdelijke werkloosheid wegens overmacht soepel toegepast door de RVA. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus kunnen  beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook indien er bijvoorbeeld toch nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

Voorlopig geldt deze soepele regeling tot en met 05 april 2020. Deze periode kan worden verlengd tot 30 juni 2020, indien de  maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-aanvraag-tot-erkenning-als-onderneming-moeilijkheden-niet-meer

5. Preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen:

Het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken: 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/AM-MB-20200323-covid-19.pdf

Update:

Waar ondernemingen waarvan de activiteit noodzakelijk is voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking verder blijven functioneren, worden andere ondernemingen gesloten (zijnde de handelszaken en winkels behalve (dieren)voedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen en kapsalons).  Sommige ondernemingen hebben tot slot de verplichting om hun werknemers thuis te laten telewerken.

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

6. Btw op import (buiten EU) – ET14000-formulieren via e-mail versturen

Door de uitzonderlijke context met het coronavirus moeten alle formulieren ET14000 (ET14000A, ET14000T en ET14000V) alleen per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: et14000@minfin.fed.be

7. Gevolgen thuiswerk op dubbelebelastingverdragen

Er werd beslist dat met ingang van 14 maart 2020 de aanwezigheid van een grensarbeider in zijn woonplaats (met name om daar te telewerken) niet in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen (verdrag met Frankrijk) of 24 dagen (verdrag met Luxemburg)

8. Vermindering voorafbetalingen voor zelfstandigen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de gevolgen van het coronavirus worden aangeraden om de eerste voorafbetaling niet uit te voeren (termijn 10/04) maar om de volgende termijn (10/07) af te wachten om een beslissing te nemen.

9. Gevolgen van de crisis door Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen

De Administratie heeft circulaire 2020/C/45 van 23 maart 2020 over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen gepubliceerd: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet?path=document&guid=31a6fa3b-09a6-4520-822c-33cde1c25caf

10. Corona-tegemoetkoming voor water- en energiefactuur

Er werd beslist het recht op de forfaitaire vergoeding te laten openen bij 1 dag tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen. Er is dus ook geen pro-rata berekening.

Dit geldt enkel voor werknemers. 

Wat de zelfstandigen betreft: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19/steunmaatregelen-voor-zelfstandigen-en-ondernemers-die-schade-lijden-door-de-coronacrisis

11. Maatregelen van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest – Onroerende voorheffing

De Brusselse minister van Financiën heeft gisteren beslist om de termijn voor de betaling van de onroerende voorheffing met twee maanden te verlengen. 

12. VLAIO – webtool Vlaamse hinderpremie online

Vlaio meldt dat de webtool voor de aanvraag van de Vlaamse hinderpremie online staat. Al wie zijn e-mailadres heeft achtergelaten, ontving intussen een mail. 

Let wel: het achterlaten van het e-mailadres betekent niet dat de hinderpremie aangevraagd is. Wie wil gebruikmaken van de premie dient nog steeds de aanvraag te doen via de webtool. Dat kan tot en met 5 mei 2020. Het is belangrijk om daarbij de juiste authenticatieprocedure te volgen. De tool wordt vanaf vrijdag 27 maart opengesteld voor iedereen. 

bron : ITAA