Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten en minister Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie kondigden de oprichting van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA) aan. Het is het resultaat van de fusiegesprekken tussen het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten) en het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten). Het BIBF en het IAB verheugen zich dat de ministers dit project steunen en dat de ministeraad deze beslissing genomen heeft. Het project beoogt een kwaliteitsverhoging en de beroepsbeoefenaars van de toekomst zullen nog beter opgeleid worden zodat ze optimaal kunnen tegemoetkomen aan de noden van ondernemingen en de oprukkende digitalisering.
 
Verwacht wordt dat de fusie van het IAB en het BIBF van kracht zal gaan in het voorjaar van 2019. Hierdoor wordt een organisatie gevormd die samen ruim 15.000 leden (natuurlijke personen) telt waarvan 3.000 stagiairs.
 
De bedoeling van de fusie is om een kader te creëren waar transparantie, synergie en efficiëntie sleutelwoorden zijn. Een pluspunt voor huidige beroepsbeoefenaars, maar vooral voor de ondernemingen. Het nieuwe instituut zal deelnemen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle beroepsstandaarden, zowel in de privésector als in de publieke sector. Kwaliteitscontrole zal gebeuren met het oog op het belang van de cliënten, ondernemingen en vrije beroepsbeoefenaars. De disciplinaire procedures zullen door een volledig onafhankelijk orgaan worden geleid.
 
Krachten en middelen zullen worden gebundeld om de toekomstige beroepsbeoefenaars op het einde van het traject tot een niveau te begeleiden waar ze kunnen inspelen op de toekomstige behoeften van ondernemingen, met hulp van het Instituut de stagemeesters, en in nauw overleg met het onderwijs. Dit verhindert niet dat alle diploma’s, die toegang verlenen tot de stage van de oude instituten, blijven toegang verlenen tot de stage van het nieuwe instituut. Een doorgedreven dialoog en partnership met de onderwijsinstellingen staan hoog op de agenda om samen met het Instituut voor praktische kennis te zorgen en te anticiperen op de nieuwe uitdagingen van de ondernemingen en de economie.
 
Het wetsvoorstel respecteert het protocolakkoord van september 2017 tussen beide instituten en voorziet dat de beroepsbeoefenaars van beide instituten hun huidige bevoegdheden blijven behouden. Ook al zullen hun professionele titels na de fusie worden aangepast conform de nieuwe gehanteerde titels die aanleunen bij de gangbare Engelse terminologie. De titels (Tax) Accountant [of in het Nederlands (Fiscaal) Accountant voor de huidige BIBF-leden], Certified (Tax) Accountant en Certified Tax Advisor [gecertificeerd (fiscaal) Accountant of gecertificeerd Belastingadviseur] voor de huidige IAB-leden] zullen duidelijker zijn voor de ondernemingen en het publiek. Het IAB en het BIBF wensen de vice-eersteminister Peeters, de minister Ducarme, hun medewerkers en alle personen die aan dit project meegewerkt hebben hartelijk te danken.