Als de administratie bewijst dat een belastingplichtige in een bepaald jaar meer uitgegeven dan ontvangen heeft, kan zij dat zgn. indiciair tekort belasten. Wat als de indiciaire taxatie gebeurt in het kader van een aanslag van ambtswege?

Stel bij een controle stelt de fiscus voor een bepaald jaar vast dat een belastingplichtige meer uitgegeven heeft dan hij inkomsten gehad heeft. De administratie kan dan vermoeden dat het verschil voortkomt van tijdens dat jaar behaalde belastbare inkomsten die de belastingplichtige vergeten aan te geven heeft. Dit vermoeden is echter weerlegbaar (art. 341 WIB 92).

Hoe indiciair tekort weerleggen?

De administratie mag de uitgaven niet willekeurig vaststellen. Er is sprake van willekeur wanneer de administratie het tekort niet heeft berekend op basis van vaststaande en concrete gegevens die verband houden met de situatie van de betrokkene. Is er geen sprake van willekeur, probeer dan aan te tonen dat de uitgaven betaald zijn bv. met spaargeld, met geld dat ouders geschonken of geleend hebben, of met niet-belastbare inkomsten.

Bewijslast bij een aanslag van ambtswege

De fiscus kan een aanslag van ambtswege vestigen wanneer een aangifte te laat ingediend is of wanner de boekhouding als niet-bewijskrachtig wordt aanzien. De bewijslast wordt dan omgekeerd. Normaal moet de administratie het bewijs leveren van uw belastbare inkomsten en kan de belastingplichtige dat weerleggen. Bij een aanslag van ambtswege daarentegen moet de belastingplichtige zélf bewijzen wat zijn belastbare inkomsten precies zijn.

M.a.w. Wanneer een indiciair tekort belast wordt én de aanslag van ambtswege gevestigd wordt, dan moet de belastingplichtige een dubbel bewijs leveren: én het indiciair tekort weerleggen én het juiste bedrag van de inkomsten bewijzen (zie ook Cassatie dd. 01.10.2004).

Ook bij een aanslag van ambtswege moet de administratie nog altijd het indiciair tekort concreet bewijzen. De fiscus mag ook dan de uitgaven niet op willekeurige wijze vaststellen. Een indiciair tekort is op zich geen reden voor een aanslag van ambtswege.

Hof van beroep van Antwerpen van 12 mei 2015

Een bedrijfsleider had zich bezondigd aan fraude, schriftvervalsing en witwasverrichtingen, en was daarvoor veroordeeld. Uit het arrest van de strafrechter bleek dat hij voor de jaren 2002-2004 voor minstens 1.000.000 EUR uitgaven had gedaan.

De administratie gebruikte die gegevens uit het strafdossier om de man te belasten op een zgn. indiciair tekort. Hij past voor de jaren 2003 en 2004 de procedure van de aanslag van ambtswege toe, aangezien de man voor die jaren geen aangifte had ingediend.

Het Hof van beroep gaf de administratie gelijk. Wanneer de fiscus de belastbare inkomsten vastgesteld heeft volgens tekenen en indiciën, moet de belastingplichtige het tegenbewijs leveren. Gebeurt de indiciaire taxatie in het kader van een aanslag van ambtswege, dan moet hij zelfs een dubbel bewijs leveren. Dat heeft de bedrijfsleider hier niet gedaan.

Christophe Meesters
ITAA erkend belastingconsulent
ITAA gecertificeerd onafhankelijk extern bestuurder
co-curator | insolventiefunctionaris
FEDNOT erkend notarieel boekhouden

Merksemsebaan 44, B-2110, Wijnegem, België

Telefoon +32 (0)3/246.00.70 | Mobiel +32 (0) 483/43.23.22 | christophe@meesters.tax | http://www.fiscotax.be
Twitter : cmeesters_ITAA | LinkedIn : christophe.meesters