WIJZIGINGEN VOOR VENNOOTSCHAPPEN

Op 20 juni 2016 trad het Koninklijk Besluit van 31 mei 2016 tot wijziging, wat de koppeling van registers betreft, van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek vennootschappen in werking. De voornaamste wijziging is de invoering van nieuwe inschrijvingsformulieren voor vennootschappen bij publicaties in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (model 15.1).

Hoewel de nieuwe formulieren reeds elektronisch beschikbaar zijn (via de website http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/form_n.htm) zouden de oude modellen voorlopig (en tijdelijk) nog worden aanvaard. Om discussie te voorkomen, raden wij evenwel aan om onmiddellijk gebruik te maken van de nieuwe modellen.

Daarnaast werd recent aangekondigd (in de wet van 6 juni 2016 tot wijziging van het Wetboek van economisch recht wat uittreksels uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) betreft) dat KBO-uittreksels in de toekomst niet enkel kunnen worden opgevraagd in de 3 officiële landstalen, maar ook, zij het op uitdrukkelijk verzoek, in het Engels.

Voornoemde wet treedt maar in werking op 10 juni 2017, zodat er voorlopig nog dient te worden gewerkt met eigen (al dan niet beëdigde) vertalingen naar het Engels.