Wat houdt deze maatregel in

De KMO-cofinanciering van PMV/Z (voorheen Participatiefonds Vlaanderen) is een achtergestelde lening van maximum
€350.000 voor starters en bestaande kmo’s. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank of investeringsfonds waarmee PMV/Z een samenwerkingsovereenkomst heeft, ofwel van een of meerdere business angels, van wie er minstens één lid is van BAN Vlaanderen. De cofinancier moet instaan voor minstens 20% van de globale financieringsbehoefte. PMV/Z komt tussen voor maximaal 50% van de globale investeringsbehoeften. De looptijd bedraagt 3 tot 10 jaar en de rentevoet min. 3 %.
De KMO-cofinanciering van PMV/Z is de opvolger van de starteo-, optimeo- en ba+-lening. Deze maatregel trad eind juni 2015 in werking.
PMV/Z is sinds 13 mei 2016 het overkoepelende merk voor de Startlening+, Kmo-cofinanciering, Winwinlening en de Waarborgregeling dat behoort tot de PMV-groep. Door deze vier producten te groeperen legt PMV/Z de nadruk op de financieringsoplossing die de combinatie van de verschillende producten mogelijk maakt.
 

Wie komt in aanmerking 

De KMO-cofinanciering is bedoeld voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen.
 
Als aanvrager woont u in het Vlaamse Gewest of is uw maatschappelijke zetel er gevestigd, en kunt u investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest, maar investeert u in het Vlaamse Gewest, dan komt dit ook in aanmerking.
 
Voor natuurlijke personen (zelfstandige, zaakvoerder of bestuurder van een onderneming, uitoefenaar van een vrij beroep of stagiair in het kader van de uitoefening van een vrij beroep), geldt dat zij zich moeten vestigen als zelfstandige in   hoofdberoep om een beroep te kunnen doen op de KMO-cofinanciering.
 
Enkel ondernemingen die beantwoorden aan de Europese kmo-definitie kunnen beroep doen op een lening bij PMV/Z:
 

  • Tewerkstelling van minder dan 250 voltijdse equivalenten;
  • Een jaaromzet van maximum €50 miljoen en/of balanstotaal van maximum €43 miljoen;
    • Geen deel uitmaken van een groep die geen kmo is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003).

 
Een onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerkstelling, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt PMV/Z niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden.
 
Vzw’s kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten.
 

Wat komt in aanmerking 

De KMO-cofinanciering is bestemd voor de financiering van uw materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van uw behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit.
 
PMV/Z financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van verbintenissen bij andere kredietinstellingen, noch voor herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV/Z niet als een bestaande schuld.
 
Voor uw investeringen in onroerende goederen komt PMV/Z enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van uw onroerend goed moet blijken uit een expertiseverslag. PMV/Z komt niet tussen voor vastgoed dat u (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig verhuurt.
 
Investeringen voor onderzoek & ontwikkeling zijn in principe uitgesloten, behalve voor bestaande ondernemingen met een gezonde financiële structuur en goede rendabiliteit in het kader van de uitbreiding van hun activiteiten.
 
 
U kunt met de KMO-cofinanciering ook de overname van een (deel van een) handelsfonds financieren, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet u de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en moet de overnemer het dagelijks beheer uitoefenen.
 
De terugbetalingscapaciteit moet aangetoond zijn op het einde van het 2e jaar (3e jaar ingeval van cofinanciering door business angels, waarvan er minstens 1 lid is van BAN Vlaanderen).
 
Door de Europese de-minimis regelgeving kan PMV/Z leningaanvragen voor volgende doeleinden niet aanvaarden:
 

  • transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (financiering van een autobus, ambulance, taxi is wel toegelaten);
  • landbouwactiviteiten;
  • financieringsaanvragen gericht op export (bv. verkoopkantoor in het buitenland).

 
Tradingactiviteiten komen ook niet in aanmerking voor financiering door PMV/Z.
 

Omvang steun 

Maximum bedrag 

Het maximumbedrag van de KMO-cofinanciering is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:
 

  • 4 maal de eigen inbreng;
  • €350.000.

 
Uw eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investering bedragen.
 
De tussenkomst van de cofinancier (bank, investeringsfonds, business angel) moet minstens 20% van de globale investeringsbehoefte bedragen. PMV/Z komt tussen voor maximaal 50% van de globale investeringsbehoeften.
 
Een Winwinlening komt in aanmerking als eigen inbreng, net zoals een achtergestelde lening, onder bepaalde voorwaarden. Het minimumbedrag van de KMO-cofinanciering is €7.500.

Looptijd 

De looptijd van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar, en hangt ook af van de aard van uw investering. De looptijd van de begeleidende cofinanciering mag hoogstens 2 jaar korter zijn dan de looptijd van de KMO-cofinanciering.
 

Intrestvoet 

De intrestvoet die PMV/Z toepast, is gelijk aan de IRS-intrestvoet (basisintrestvoet op de markt voor investeringskredieten) voor de betrokken looptijd +0,53%, met een minimum van 3%. De IRS-intrestvoet wordt wekelijks vastgesteld en kan dus schommelen. Is er een verschil tussen de intrestvoet op het moment van de leningovereenkomst, en het moment van de opmaak van de akte, dan garandeert PMV/Z u de laagste intrestvoet van beiden. Deze intrestvoet is vast voor de volledige looptijd van de lening.
 

Terugbetaling 

U betaalt het kapitaal terug ofwel met een vast bedrag in kapitaal (variabele maandelijkse aflossingen) ofwel met een progressief bedrag in kapitaal (constante maandelijkse aflossingen). PMV/Z kan uitzonderlijk ook driemaandelijkse betalingen van intresten en kapitaal toestaan.
 
Op vraag van de ondernemer is ook een vrijstelling in kapitaalsaflossing van 1 of 2 jaar mogelijk. Bij een vrijstellingsperiode van 2 jaar stijgt de intrestvoet met 0,25%. De vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname.
 

Achtergesteld 

Door het achtergestelde karakter van de leningen van PMV/Z, kunnen andere kredietverstrekkers deze beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van een bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten   maken.

Waarborgen 

PMV/Z stelt zich soepel op inzake bewaarborging van KMO-cofinanciering.
Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Indien er waarborgen worden gevraagd, dan wordt erop gelet dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk worden gehouden (bijvoorbeeld: een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling wordt beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten.
 

Cumulatie 

De KMO-cofinanciering kunt u cumuleren met een Startlening+. Het bedrag van beide leningen samen mag niet hoger zijn dan €350.000.
 

Aanvraagprocedure 

Wij kunnen u geleiden bij opmaak van uw dossier. Contacteer ons op het nummer 03/246.00.70, per mail op info@fiscotax.be of vul onderstaand contactformulier in.
U kunt een aanvraag voor een KMO-cofinanciering indienen via: