Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit tijdelijk moeten stopzetten ingevolge van economische moeilijkheden kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

Ook indien je jouw activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen hebt moeten onderbreken ingevolge het coronavirus kan je dit overbruggingsrecht aanvragen.Deze maatregel kan reeds aangevraagd worden bij je sociaal verzekeringsfonds, maar zij kunnen de betaling niet uitvoeren zolang het Koninklijk Besluit niet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wie komt in aanmerking

Zelfstandigen in hoofdberoep die voldoen aan volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden
 • je hoofdverblijfplaats is in België;
 • je bent jonger dan 65 jaar en kan geen aanspraak maken op een vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen …);
 • je was zelfstandige in hoofdberoep, helper of meewerkende echtgenoot (maxistatuut) in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens de drie daaraan voorafgaande kwartalen;
 • je hebt geen enkele beroepsactiviteit meer;
 • in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en de drie daaraan voorafgaande kwartalen was er sociale bijdrage verschuldigd;
 • je hebt minstens 4 kwartaalbijdragen betaald in de loop van de voorafgaande 16 kwartalen;
Specifiek voor economische moeilijkheden 

Als je door economische moeilijkheden (zoals het coronavirus) je activiteit tijdelijk moet stopzetten (minstens 7 opeenvolgende dagen), kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht, op voorwaarde dat je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • je krijgt een leefloon van het OCMW;
 • de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)  gaf je in de voorbije twaalf maanden een vrijstelling van sociale bijdragen;
 • de inkomsten uit je activiteit zijn tijdens het jaar van de stopzetting en het voorgaande jaar niet hoger dan € 13.993,78 (als je meewerkende echtgenoot bent niet hoger dan € 6.147,47).

Omvang steun

Het overbruggingsrecht bestaat uit twee delen:

Financiële steun

Je ontvangt tot maximaal 12 maanden een financiële uitkering. Deze bedraagt:

 • zonder gezinslast: € 1.266,37 per maand;
 • met gezinslast: € 1.582,46 per maand.
Gelijkstelling

Je behoudt maximaal 4 kwartalen je rechten op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Je bouwt weliswaar geen pensioenrechten op gedurende het overbruggingsrecht.

Bijkomende voorwaarde

Bij Economische moeilijkheden (dus ook bij het coronavirus) moet je kunnen aantonen dat je een minimum aantal kwartalen pensioenrechten hebt opgebouwd. Hoe meer kwartalen je kan aantonen, hoe langer je een beroep kan doen op het overbruggingsrecht.

Aantal kwartalen pensioenrechtAantal kwartalen overbruggingsrecht
minder dan 8geen recht
tussen 8 en 201
tussen 20 en 602
meer dan 604

Aanvraagprocedure

Je dient het overbruggingsrecht aan te vragen bij je sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de zelfstandige activiteit hebt stopgezet.

Andere situaties

Naast de situatie Economische moeilijkheden zijn er nog 3 mogelijke situaties waarin je een beroep kan doen op dit overbruggingsrecht:

Collectieve schuldenregeling

Wie binnen de drie jaar na een collectieve schuldenregeling zij, zelfstandige activiteit heeft stopgezet, kan eveneens een beroep doen op het overbruggingsrecht. De periode van drie jaar start op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal dat je bent gestopt.

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-ben-failliet-wat-nu

Faillissement

Wie zijn activiteit gedwongen moet stopzetten door een persoonlijk faillissement of door het faillissement van je vennootschap kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht. 

Als je in deze vennootschap zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot was, dan moet je kunnen aantonen dat je die functie nog uitoefende op het moment van het faillissement.

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-ben-failliet-wat-nu

Gedwongen onderbreking

Wanneer je door externe omstandigheden minstens één kalendermaand lang of definitief je activiteit moet stopzetten, kan je een beroep doen op het overbruggingsrecht.  Het moet dan gaan over:

 • een brand;
 • een natuurramp (overstroming, aardbeving);
 • een beschadiging van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting;
 • een allergie veroorzaakt door het uitoefenen van je beroep;
 • een gebeurtenis met economische impact. 

Voor meer info zie www.rsvz.be/nl/faq/ik-moet-mijn-zaak-gedwongen-onderbreken-stopzetten-wat-nu

#ITAA #IAB #IEC #COVID-19 #corona #fiscotax #zelfstandigen #werkgevers #horeca

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.