Als onderneming kan je een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren indien het bestaande arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd in de onderneming wegens economische oorzaken.

Ondernemingen getroffen door een afname van het cliënteel ingevolge van het coronavirus, kunnen voor hun werknemers een beroep doen op deze maatregel. Hun werknemers genieten dan genieten van een van verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

De procedure is verschillend al naargelang het gaat over arbeiders of bedienden.

Tijdelijke werkloosheid – werkgebrek op grond van economische oorzaken voor arbeiders

Wat houdt de maatregel in

Als onderneming kan je een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren indien je je personeel niet kan blijven tewerkstellen volgens het bestaande arbeidsritme. Ook ingevolge het coronavirus kan deze maatregel tijdelijk worden ingevoerd.  

Wie komt in aanmerking
 • Arbeiders in dienst
 • leerling-arbeiders met een alternerende opleiding
 • uitzendarbeiders indien
  • ofwel het tijdelijk werkloos stellen wegens werkgebrek verenigbaar is met het motief van aanwerving en er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende is voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld
  • ofwel de uitzendkracht sinds ten minste 3 maanden is tewerkgesteld bij de gebruiker en er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende is voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld.
Omvang steun

De werknemers kunnen genieten van een RVA-uitkering verhoogd tot 70% van hun begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze verhoging is van toepassing tot 30 juni 2020.

Aanvraagprocedure
 • de arbeiders moeten in kennis worden gesteld van de voorziene werkloosheid;
 • er moet een mededeling gebeuren aan de ondernemingsraad of aan de vakbondsafgevaardigde;
 • er moet een elektronische voorafgaandelijke mededeling worden verstuurd aan de RVA, ten minste 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag. Bij de economische redenen vermeld je ‘Coronavirus’;
 • indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.
Meer informatie

Meer informatie kan je raadplegen op het infoblad ‘Tijdelijke werkloosheid – werkgebrek op grond van economische oorzaken voor arbeiders’ van de RVA op www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e22#h2_0.

Tijdelijke werkloosheid – werkgebrek op grond van economische oorzaken voor bedienden

Wat houdt de maatregel in

Als onderneming kan je een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren indien je je personeel niet kan blijven tewerkstellen volgens het bestaande arbeidsritme. Ook ingevolge het coronavirus kan deze maatregel tijdelijk worden ingevoerd. Ondernemingen die een aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden willen aanvragen en hiervoor nog een procedure moeten doorlopen, kunnen in tussentijd ook beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit maximaal tot 30 juni 2020.

Wie komt in aanmerking
 • de onderneming voldoet aan de preliminaire voorwaarden;
 • de onderneming voldoet niet aan de preliminaire voorwaarden: een aanvraag kan ingediend worden bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestelling tot gevolg hebben.
Omvang steun

De werknemers kunnen genieten van een RVA-uitkering verhoogd tot 70% van hun begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze verhoging is van toepassing tot 30 juni 2020.

Aanvraagprocedure
 • de bedienden moeten in kennis worden gesteld van de voorziene werkloosheid;
 • er moet een mededeling gebeuren aan de ondernemingsraad of aan de vakbondsafgevaardigde;
 • er moet een elektronische voorafgaandelijke mededeling worden verstuurd aan de RVA, ten minste 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag. Bij de economische redenen vermeld je ‘Schorsing bedienden’ en verder bij opmerkingen ‘Coronavirus’;
 • indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.
Meer informatie

Meer informatie kan je raadplegen op het infoblad ‘Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden – preliminaire voorwaarden’ van de RVA op www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e54#h2_1.

#ITAA #IAB #IEC #COVID-19 #corona #fiscotax #zelfstandigen #werkgevers #horeca

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.