Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van deze maatregel. Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020.

Dit motief kan worden ingeroepen voor bijvoorbeeld werknemers die in quarantaine werden geplaatst, of voor ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus (probleem in toelevering waardoor productie stilvalt, enz…).

Wie komt in aanmerking

Werkgevers die tijdelijk hun werknemers niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus.

Deze maatregel kan worden ingevoerd voor:

  • zowel arbeiders als bedienden;
  • uitzendkrachten indien zij na de periode van de overmacht bij dezelfde werkgever tewerkgesteld worden;
  • leerlingen die een alternerende opleiding volgen.

Omvang steun

Deze maatregel kan in verschillende situaties van overmacht worden ingeroepen. Een definitie kan je terugvinden op het infoblad van de RVA Tijdelijke werkloosheid- overmacht ( www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e24).

Ook het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Wanneer de overmacht ‘Coronavirus’ is wordt de RVA-uitkering verhoogd tot 70% van hun begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze verhoging is van toepassing tot 30 juni 2020.

Ondernemingen die een aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen  voor bedienden willen aanvragen en hiervoor nog een procedure moeten doorlopen, kunnen in tussentijd ook beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit maximaal tot 30 juni 2020.

Aanvraagprocedure

De werkgever moet een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Hierbij informeert men de RVA over de overmacht met volgende gegevens:

  • de datum waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan;
  • een uiteenzetting van de gebeurtenis die de overmacht uitmaakt;
  • de voorziene werkloosheidsduur (max. 3 maanden, te verlengen);
  • de identiteit van de betrokken werknemers;
  • de reden van overmacht ‘Coronavirus’.

De beslissing wordt binnen maximaal 3 werkdagen aan de werkgever meegedeeld.

Daarnaast moet er ook een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht worden ingediend met de nodige bewijsstukken waaruit de overmacht blijkt.

#ITAA #IAB #IEC #COVID-19 #corona #fiscotax #zelfstandigen #werkgevers #horeca

Auteur :
Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | IEC conseil fiscal
erkenningsnummer 13675 2N73,
fiscotax accountantIAB fiscotax
namens Fiscotax BV BVBA
belastingconsulenten IAB

erkenningsnummer 225329 3 N 16

Merksemsebaan 44 – 2110 Wijnegem – Antwerpen/Antwerp


T. +32 (0)3 246 00 70 |M. christophe@fiscotax.be | W. www.fiscotax.be

Meet me – schedule an online meeting

Disclaimer |De inlichtingen zoals meegedeeld in dit bericht zijn louter van algemene aard, onafhankelijk en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening eventueel aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd. Sluitende professionele juridische en/of fiscale adviesverlening wordt steeds in een afzonderlijk document aan de klant overgemaakt. Het is niet toegestaan dit bericht te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Fiscotax BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in berichten.