Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA) en de vertegenwoordigers van de Brusselse Franstalige ondernemingsrechtbank zijn onlangs bijeengekomen om een nieuwe procedure overeen te komen voor de neerlegging van akten en statuten van vennootschappen bij de Griffie. Zodra de nieuwe procedure is afgerond, is het de bedoeling dat ze in alle ondernemingsrechtbanken van het land zal worden toegepast.

De voorzitter van de Brusselse Franstalige ondernemingsrechtbank en de instituten voor de economische beroepen hebben de gemeenschappelijke ambitie om een einde te maken aan de gesel van spookbedrijven en interventies van stromannen.

Daarom is het noodzakelijk om de neerleggingsprocedure aan te passen. De instituten zullen erover waken dat de nieuwe procedure dit doel bereikt zonder het ongewenste effect van een toename van de administratieve lasten voor bedrijven en economische beroepsbeoefenaars die te goeder trouw handelen.

 

Christophe Meesters
IAB erkend extern belastingconsulent | ITAA conseil fiscal – erkenningsnummer 13675 2N73
IAB gecertificeerd onafhankelijk extern bestuurder | ITAA administrateur indépendant
IAB gecertificeerd kwaliteittoetser
IAB representive & member of the the CFE Tax Technology Committee
Insolventiefuncionaris | Mede-curator Ondernemingsrechtbank
Gecertificeerd GBA | Data Protection Officer – erkenningsnummer DXJBHTOG
Erkend E-notariaat : notarieel boekhouden
Auteur Kluwer uitgeverijen en IAB E-zine
Docent tax & legal
Keynote speaker