Nieuw ontwerpadvies 2019/XX 
Boekhoudkundige verwerking van gedeeltelijk belastbare kapitaalverminderingen (art. 18 WIB 92)
Nouveau projet d’avis 2019/XX
Traitement comptable des réductions de capital partiellement imposables (art. 18 CIR 92)

 

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen publiceert ontwerpadvies 2019/XX – Boekhoudkundige verwerking van gedeeltelijk belastbare kapitaalverminderingen (art. 18 WIB 92).

Dit ontwerpadvies beoogt de door de wet aangereikte mogelijkheid te verduidelijken om de nieuwe regels bedoeld in artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92 op vrijwillige basis toe te passen. Het ontwerpadvies behandelt voornamelijk het geval van een kapitaalvermindering in hoofde van een kapitaalvennootschap. De in het advies beschreven boekhoudregels gelden echter mutatis mutandis voor kapitaalloze vennootschappen.

Dit advies wordt gepubliceerd ter publieke consultatie.
Reacties en waardevolle inbreng van het publiek kunnen mee in rekening worden genomen bij de afwerking van het definitieve advies.

Opmerkingen en/of commentaren kunnen gegeven worden tot en met donderdag 19 september 2019.

La Commission des normes comptable publie le projet d’avis 2019/XX – Traitement comptable des réductions de capital partiellement imposables (art. 18 CIR 92).

Ce projet d’avis vise à clarifier la possibilité offerte par la loi d’une application « volontaire » des nouvelles mesures visées à l’article 18, al. 2 à 6, CIR 92. Le projet d’avis décrit principalement le cas d’une réduction de « capital » dans le chef d’une société ayant un capital. Cependant, les règles comptables décrites ci-après sont d’application mutatis mutandis aux sociétés sans capital.

L’avis est publié en consultation publique.
Les réactions et commentaires précieux peuvent être pris en compte pour finaliser l’avis définitif.

Ceux-ci peuvent être envoyés jusqu’au jeudi 19 septembre 2019 inclus.