De zomervakantie nadert. Hoog tijd dus voor de ondernemingen om zich te organiseren en de afwezigheden te plannen. We maken van de gelegenheid gebruik om u in herinnering te brengen hoe het aantal vakantiedagen waarop uw werknemer recht heeft, berekend moet worden. De komende weken zullen we het onderwerp “vakantie” verder uitspitten in een hele reeks artikelen. Hou onze nieuwsrubriek dus in de gaten.

Aantal wettelijke vakantiedagen hangt af van de prestaties van het jaar voordien

Elke werknemer[1] heeft recht op een wettelijk bepaald aantal vakantiedagen. Het exacte aantal vakantiedagen wordt berekend op basis van de effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties[2] die tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de vakantie opgenomen wordt (het vakantiedienstjaar), verricht werden[3]. Â
Bovendien wordt het recht op vakantie in dagen uitgedrukt.

Voltijdse tewerkstelling

Een werknemer die heel het jaar 2016 voltijds gewerkt heeft als loontrekkende, heeft in 2017 recht op 20 of 24 vakantiedagen naargelang zijn wekelijkse arbeidsregeling zich over 5 of 6 dagen uitstrekt. Dit stemt overeen met 4 vakantieweken in zijn arbeidsregeling. Heeft deze werknemer in 2016 slechts 6 maanden gewerkt, dan zal hij recht hebben op 10 of 12 dagen afhankelijk van zijn wekelijkse arbeidsregeling.
Voor een bediende gebeurt de berekening als volgt: hij heeft recht op 2 dagen vakantie per gepresteerde of gelijkgestelde maand gedurende het vakantiedienstjaar (in een 6-dagen stelsel).  Een onvolledige maand opent geen recht op 2 dagen vakantie.
Voor de arbeiders wordt gebruik gemaakt van een omzettingstabel, waarbij het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen wordt omgezet naar een aantal vakantiedagen[4].

Deeltijdse tewerkstelling

Voor de deeltijdse werknemers past men dezelfde berekeningswijze als voor de voltijdse werknemers toe (maximum 4 weken). Hun rechten zullen echter wel in verhouding tot hun prestaties staan. Een halftijdse werknemer die heel het jaar door enkel in de voormiddag werkt, zal dus recht hebben op 20 of 24 voormiddagen vakantie (5 of 6 dagenstelsel).

Geen recht op 4 weken vakantie?

Een werknemer die vorig jaar geen volledig jaar gewerkt heeft, zal dit jaar geen recht hebben op 4 weken wettelijke vakantie. Onder bepaalde voorwaarden zal hij zijn wettelijke vakantiedagen evenwel kunnen aanvullen met:

  • aanvullende Europese vakantiedagen;
  • jeugdvakantiedagen;
  • seniorvakantiedagen.

Door gebruik te maken van deze mogelijkheden, zal de werknemer eventueel toch 4 weken vakantie kunnen nemen. We gaan in onze artikelenreeks van de komende weken in detail op elk van deze stelsels in. De werknemer die niet aan de voorwaarden voor deze aanvullende stelsels voldoet, zal uiteraard enkel zijn wettelijke vakantiedagen kunnen opnemen.
Bron : securex