Vanaf 1 april 2018 betalen zelfstandigen in hoofdberoep een lagere minimumbijdrage tijdens het eerste startjaar. De ministerraad keurde daarvoor een wetsontwerp goed op 16 november 2017. Via deze weg wil de regering de sociale last van deze zelfstandigen, die bij het begin van de activiteit vaak lage inkomsten hebben, verminderen en zo het ondernemerschap stimuleren.

Hoeveel bedraagt de korting?
Op dit moment betalen startende zelfstandigen in hoofdberoep een minimumbijdrage die wordt berekend op een inkomen van 13.296,25 euro. Vanaf 1 april 2018 wordt deze drempel tijdens het eerste startjaar verlaagd naar 6.866,25 euro. Bijgevolg verlaagt de minimumbijdrage voor deze periode van 702,21 euro naar 362,83 euro per kwartaal (inclusief beheerskost). Opgelet: het gaat hier om een minimumbijdrage. Wie meer verdient dan 6.866,25 euro, betaalt een jaarbijdrage van 20,50%.
Deze korting is van toepassing voor de eerste vier opeenvolgende kwartalen van activiteit. Vanaf het vijfde kwartaal van activiteit betaalt de zelfstandige opnieuw een minimum van 702,21 euro.
Welke zelfstandigen komen in aanmerking?
De kortingsmaatregel geldt voor alle starters die zich op 1 april 2018 in het eerste tot en met het vierde kwartaal van activiteit bevinden. De volgende zelfstandigen worden als “starter” beschouwd:

  • De starter in hoofdberoep.
  • De zelfstandige en de helper in bijberoep en de student-zelfstandige die beslissen zich als zelfstandige in hoofdberoep te vestigen.
  • De meewerkende echtgeno(o)t(e) die beslist zich in hoofdberoep te vestigen en die voordien niet verzekeringsplichtig was.

Voorwaarde is wel dat zij in de loop van twintig kalenderkwartalen voorafgaand aan het begin van de activiteit geen zelfstandige in hoofdberoep waren.
Wanneer wordt de korting toegekend?
De sociale fondsen zullen in eerste instantie nog steeds een voorlopige minimumbijdrage van 702,21 euro berekenen. Als het werkelijke inkomen lager is dan 13.296,25 euro, krijgt de zelfstandige een terugbetaling na de berekening van de definitieve bijdragen. Dit gebeurt na ongeveer twee jaar.
!! : De startende zelfstandige die onmiddellijk wenst te genieten van de kortingsmaatregel, kan de voorlopige kwartaalbijdrage laten verminderen tot één van de volgende bedragen:

  • 362,63 euro als het geschatte netto beroepsinkomen maximum 6.866,25 euro bedraagt of
  • 468,14 euro als het geschatte netto beroepsinkomen maximum 8.864,17 euro bedraagt.

Vragen ? Contacteer ons of maak een afspraak via de afsprakenplanner op onze hoofdpagina.

 
 
bron : acerta