Wat houdt deze maatregel in

De Startlening+ van PMV/Z (voorheen Participatiefonds Vlaanderen) is een achtergestelde lening voor alle starters (werkzoekenden én anderen) die nog niet of gedurende hoogstens 4 jaar actief zijn (als zelfstandige) in hoofdberoep. Er kan tot maximum €100.000 geleend worden. De lening heeft een looptijd van 3 tot 10 jaar en de rentevoet bedraagt 3% per jaar.
De Startlening+ van PMV/Z is de opvolger van de startlening. Deze maatregel trad eind juni 2015 in werking.
PMV/Z is sinds 13 mei 2016 het overkoepelende merk voor de Startlening+, Kmo-cofinanciering, Winwinlening en de Waarborgeregeling dat behoort tot de PMV-groep. Door deze 4 producten te groeperen legt PMV/Z de nadruk op de financieringsoplossing die de combinatie van de verschillende producten mogelijk maakt.
 

Wie komt in aanmerking

 De Startlening+ is bestemd voor alle starters, zowel natuurlijke personen als   rechtspersonen.
 
De definitie starter van PMV/Z houdt in dat u uw zelfstandige activiteit nog niet langer dan 4 jaar uitoefent in hoofdberoep. Bent u een natuurlijke persoon, dan houdt dat in dat u ofwel nog nooit hebt gewerkt als zelfstandige in hoofdberoep, ofwel dat u uw huidige zelfstandige activiteit ten hoogste 4 jaar uitoefent. Hetzelfde geldt voor een rechtspersoon, waarbij er rekening wordt gehouden met de voorgeschiedenis van de vennoten.
 
Een natuurlijke persoon die in het verleden zelfstandige was en na een onderbreking van significante duur (loontrekkende, werkloze ….) een nieuwe zelfstandige activiteit, al dan niet verschillend van de vroegere activiteit als zelfstandige, wil opstarten, zal een Startlening+ kunnen aanvragen indien hij beantwoordt aan de voorwaarden van art. 15bis van het KB van 22.12.1992.
 
Als stagiair in het kader van de uitoefening van een vrij beroep komt u in aanmerking, mits u zich vestigt als zelfstandige in hoofdberoep.
 
Ook student-ondernemers komen in aanmerking voor een  Startlening+.
 
Om in aanmerking te komen voor een Startlening+ moet u zelf uw activiteit of onderneming uitbaten. Indien u een vennootschap opricht, moet u in principe meerderheidsaandeelhouder zijn en het dagelijkse beheer waarnemen.
 
Als aanvrager woont u in het Vlaamse Gewest of is uw maatschappelijke zetel er gevestigd, en kunt u investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest, maar investeert u in het Vlaamse Gewest, dan komt dit ook in aanmerking.
 
Als u leent bij PMV/Z, moet u beantwoorden aan de Europese kmo-definitie:
 

 • minder dan 250 voltijds equivalenten;
 • een jaaromzet van maximum €50 miljoen en/of een balanstotaal van maximum €43 miljoen;
 • de onderneming maakt geen deel uit van een groep die geen kmo is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003).

 
De onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerkstelling, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt PMV/Z niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden.
 
Vzw’s kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten.
 

Wat komt in aanmerking

 De Startlening+ is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van de activiteit.
PMV/Z financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van verbintenissen bij andere kredietinstellingen, noch voor herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV/Z niet als een bestaande schuld.
 
Voor investeringen in onroerende goederen komt PMV/Z enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van het onroerend goed moet blijken uit een expertiseverslag. PMV/Z komt niet tussen voor vastgoed dat u (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig verhuurt.
 
U kunt met de Startlening+ ook de overname van een (deel van een) handelsfonds financieren, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet u de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en moet de overnemer het dagelijks beheer uitoefenen.
 
Door de Europese de-minimis regelgeving kan PMV/Z leningaanvragen voor volgende doeleinden niet aanvaarden:
 

 • transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (financiering van een autobus, ambulance, taxi is wel toegelaten);
 • landbouwactiviteiten;
 • financieringsaanvragen gericht op export (b.v. verkoopkantoor in het buitenland).

 
Tradingactiviteiten komen ook niet in aanmerking voor financiering door PMV/Z.
 

Omvang steun

 Maximumbedrag
Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:
 

 • 4 maal de eigen inbreng. Dit bedrag mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden;
 • €100.000.

 
In principe is er geen minimumbedrag, maar PMV/Z gaat ervan uit dat aanvragen van minder dan €5.000 best op een andere manier gefinancierd worden.
 

Looptijd

De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar.
 

Intrestvoet

De intrestvoet is vast en bedraagt nu 3% per jaar.
 

Terugbetaling

U betaalt de Startlening+ maandelijks terug aan de hand van constante aflossingen.
Tijdens het eerste jaar betaalt u ook enkel de intresten terug. Mits gemotiveerde aanvraag kunt u dit verlengen tot 2 jaar, of ervan afzien, en het kapitaal ook al vanaf het eerste jaar terugbetalen.
 
De terugbetaling van het kapitaal start na afloop van de vrijstellingsperiode voor kapitaalsaflossing. Die eventuele vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname.
 
In bepaalde gevallen kan PMV/Z toestaan dat intrestbetaling en terugbetaling van kapitaal gebeuren op driemaandelijkse basis.
 

Achtergesteld

Door het achtergesteld karakter van de Startlening+ kunnen andere kredietverstrekkers deze lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken.
 

Waarborgen

 PMV/Z stelt zich soepel op inzake bewaarborging van de Startlening+.
Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Indien er waarborgen worden gevraagd, dan wordt erop gelet dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk worden gehouden (bijvoorbeeld: een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling wordt beperkt tot  de borgstelling van de actieve   vennoten.
 
 

Cumulatie

 
De Startlening+ kan gecumuleerd worden met een KMO-cofinanciering van PMV/Z, maar het bedrag van alle leningen samen mag niet hoger liggen dan €350.000. Indien u de KMO-cofinanciering vraagt op naam van een vennootschap, moet u de tegenwaarde van de Startlening+ en de eigen inbreng onder de vorm van volstort kapitaal inbrengen in de vennootschap.
 

Aanvraagprocedure

 
Voor aanvragen en begeleiding bij de indiening van de Startlening kunt u zich wenden tot aanbrengers en kredietinstellingen waarmee PMV/Z samenwerkt of verstrekkers van microkredieten. U kunt een aanvraag voor een Startlening+ ook rechtstreeks bij PMV/Z indienen. Zie: www.pmvz.eu/startlening
 
Begeleiding: Het volgen van een begeleidingsprogramma na opstart van de activiteit in het kader van een door Agentschap Innoveren & Ondernemen ondersteund traject, wordt aanbevolen:
www.vlaio.be/artikel/de-eerste-stappen-als-ondernemer.
 

Extra’s indien u werkzoekende bent

 
Indien u een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, niet-werkende werkzoekende of begunstigde van een leefloon bent dan dient u ook rekening te houden met volgende extra’s:
 

 • U bezorgt een geldig attest Startlening (verkrijgbaar bij de VDAB of enige andere bevoegde instantie) bij de aanvraag;
 • De looptijd van uw lening als werkzoekende bedraagt minimum 5 jaar;
 • PMV/Z vraagt geen waarborgen als u werkzoekende bent;
 • Indien de zaak of onderneming wordt stopgezet, dan kan zelfs een schuld tot €40.000 worden kwijtgescholden. U moet als kredietnemer het bewijs van gebrek aan leefbaarheid van de activiteit leveren binnen drie maanden na de stopzetting;
 • In alle andere gevallen van stopzetting moet u het bedrag van de Startlening+ terugbetalen en kan PMV/Z de nodige maatregelen nemen om de invordering te bewerkstelligen.
 • U behoudt het recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting voor om het even welke reden binnen de 15 jaar volgend op de start van de zelfstandige  activiteit.

 
 
Laatste revisiedatum: 21 nov ’16 Vlaamse maatregel