Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers. Als alle voorwaarden zijn vervuld, kunt u een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen van het bedrag dat u in de vennootschap heeft geïnvesteerd.
Stel u breng in 100.000,00. U kan, in bepaalde gevallen, tot 45.000,00 (!!) euro belastingen terugkrijgen. Let wel : houd rekening met de grens van 30% (lees verder)
Startende vennootschappen kunnen immers moeilijkheden ondervinden om kapitaal te verzamelen. Het doel is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen die met een financieringstekort kampen.
*** Contacteer ons per op telefoonnummer 03/246.00.70 of stuur ons een e-mail op christophe@fiscotax.be voor verdere toelichting of begeleiding ***
De FOD Financiën publiceerde op 11 oktober 2016 een FAQ tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen) op www.fisconet.be.
1. Wat is de tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen)?
2. Wie heeft recht op de belastingvermindering?
3. De maatregel heeft betrekking op startende vennootschappen. Wat betekent ‘startende’?
4. Welke vennootschappen worden beoogd?
5. Welke datum bepaalt of de kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap plaatsvindt?
6. Op welke manier kan ik in die vennootschappen investeren?
7. Welke aandelen van startende vennootschappen worden beoogd?
8. Kan ik bestaande aandelen kopen?
9. Wat gebeurt er wanneer ik de betrokken aandelen geen 48 maanden behoud?
10. Wat gebeurt er in geval van overlijden binnen de 48 maanden na de investering?
11. De startende vennootschappen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen gedurende 48 maanden. Wat indien zij er binnen die periode niet langer aan voldoen?
12. Welke grenzen zijn bepaald voor de investeringen?
13. Wat zijn de percentages van de belastingvermindering?
14. Wat zijn de beoogde micro-vennootschappen?
15. Kan de belastingvermindering worden terugbetaald of overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk als ze niet volledig kan worden aangerekend bij gebrek aan voldoende belastingen?
16. Wat zijn de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER)?
17. Vanaf wanneer is deze nieuwe belastingvermindering in werking getreden?
18. Welke documenten moet ik ter verantwoording voorleggen?
19. Wat moeten de documenten opgesteld door de startende vennootschap, bevatten?

1. Wat is de tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen)?

Startende vennootschappen kunnen moeilijkheden ondervinden om kapitaal te verzamelen. Het doel is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen die met een financieringstekort kampen.
Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien. Als alle voorwaarden zijn vervuld, krijgen de burgers die investeren in die vennootschappen een belastingvermindering van 30% of 45% van het in de betrokken vennootschap geïnvesteerde bedrag.

2. Wie heeft recht op de belastingvermindering?

Zowel de rijksinwoners (onderworpen aan de personenbelasting) als de niet-rijksinwoners (onderworpen aan en geregulariseerd in de belasting van niet-inwoners, natuurlijke personen) worden beoogd.
Deze maatregel kan geen voordeel brengen aan bedrijfsleiders voor de aandelen van de vennootschap waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks hun activiteit van bedrijfsleider uitoefenen.
Een bedrijfsleider heeft immers geen bijkomende stimulans nodig om in zijn eigen vennootschap te investeren.
De bedrijfsleider kan ook niet onrechtstreeks via een erkend startersfonds in die vennootschap investeren.
Deze uitsluiting is van toepassing op alle bedrijfsleiders:
–     zaakvoerders, bestuurders, vereffenaars, gelijksoortige functies;
–     zelfstandige directeurs.
Deze uitsluiting is ook van toepassing op personen die onrechtstreeks een functie van bedrijfsleider uitoefenen:
–     als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap;
–     door tussenkomst van een andere vennootschap waarvan deze personen aandeelhouders zijn.
Bovendien mag het aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de startende vennootschap niet meer bedragen dan 30%. Als dit wel het geval is, geven de betalingen waardoor een vertegenwoordiging van meer dan 30% wordt bekomen, geen recht op de belastingvermindering.

3. De maatregel heeft betrekking op startende vennootschappen. Wat betekent ‘startende’?

De investering moet gebeuren naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting ervan. Het gaat in beide gevallen om vennootschappen die ten vroegste op 01.01.2013 werden opgericht.
Welke datum bepaalt of de kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap plaatsvindt?
Een vennootschap wordt geacht te zijn opgericht:
–     op datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel;
–     of op datum van een gelijkaardige registratieformaliteit in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Wanneer de activiteit van de startende vennootschap evenwel bestaat uit de voortzetting van een werkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijk persoon of een andere rechtspersoon, wordt de vennootschap respectievelijk geacht te zijn opgericht:
–     op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijk persoon;
–     of op het ogenblik van de neerlegging van de oprichtingsakte van die andere rechtspersoon ter griffie van de rechtbank van koophandel;
–     of op het ogenblik van het vervullen van een gelijkaardige registratieformaliteit door die natuurlijke persoon of andere rechtspersoon in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Dit zal toelaten na te gaan of de onderneming:
–     ten vroegste op 01.01.2013 werd opgericht;
–     of zij haar kapitaal heeft verhoogd uiterlijk binnen vier jaar na haar oprichting, die ten vroegste op 01.01.2013 plaatsvond.

4. Welke vennootschappen worden beoogd?

Startende kleine vennootschappen die gelijktijdig aan de volgende 11 voorwaarden voldoen:
1. Het moet gaan om een binnenlandse vennootschap of een vennootschap uit de Europese Economische Ruimte die in België over een ‘Belgische inrichting’ beschikt.
De vennootschap mag ten vroegste op 01.01.2013 zijn opgericht.
2. De vennootschap mag niet zijn opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen. In die gevallen gaat het immers niet om een startende vennootschap.
3. Voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan, moet het gaan om een kleine vennootschap. Het moet gaan om een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:
–     jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
–     jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 euro;
–     balanstotaal: 4.500.000 euro.
Deze criteria worden niet geïndexeerd.
Wanneer meer dan één van de voormelde criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan in dat geval in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden. Door een eenmalige overschrijding zal een vennootschap dus niet langer haar statuut van kleine vennootschap verliezen.
Bij wijze van overgangsmaatregel, zal de regel volgens dewelke een vennootschap de drempel niet mag overschrijden gedurende twee achtereenvolgende boekjaren, voor één keer niet van toepassing zijn op het eerste boekjaar dat een aanvang neemt na 31.12.2015.
Wanneer een vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is, moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld.
Wat met vennootschappen die hun activiteit starten? Die vennootschappen moeten de criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw schatten. Indien uit deze schatting blijkt dat meer dan één van de criteria zullen overschreden worden gedurende het eerste boekjaar, moet daar voor dat eerste boekjaar meteen rekening mee worden gehouden. Dit houdt in dat, als uit het financieel plan zou blijken dat meer dan één van de drempels meteen worden overschreden, de vennootschap niet mag worden beschouwd als kleine vennootschap.
4. De vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn.
De vennootschap moet aan deze voorwaarde voldoen gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen.
De startende vennootschappen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen gedurende 48 maanden. Wat indien zij er binnen die periode niet langer aan voldoen?
5. De vennootschap mag geen ‘vastgoedvennootschap’ zijn.
Wat wordt bedoeld met een vastgoedvennootschap?  Een vennootschap met als statutair hoofddoel of als voornaamste activiteit de oprichting, de verwerving, het beheer, de verbouwing, de verkoop of de verhuur van vastgoed  voor eigen rekening of het bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijk doel.
Zijn eveneens uitgesloten, vennootschappen waarin onroerende goederen (of andere zakelijke rechten met betrekking tot dergelijke goederen) zijn ondergebracht waarvan een bedrijfsleider of diens echtgenoot of niet-ontvoogde minderjarige kinderen, het gebruik hebben.
Een startende vennootschap die eigenaar is van een onroerend goed waarin de bedrijfsleider (natuurlijk persoon) woont, is dus zonder meer uitgesloten.
De vennootschap moet aan deze voorwaarde voldoen gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen.
De startende vennootschappen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen gedurende 48 maanden. Wat indien zij er binnen die periode niet langer aan voldoen?
6. De vennootschap mag niet zijn opgericht met het oog op het afsluiten van management- of bestuurdersovereenkomsten of haar voornaamste bron van inkomsten halen uit management- of bestuurdersovereenkomsten.
De vennootschap moet aan deze voorwaarde voldoen gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen.
De startende vennootschappen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen gedurende 48 maanden. Wat indien zij er binnen die periode niet langer aan voldoen?
7. De vennootschap is niet beursgenoteerd. Beursgenoteerde vennootschappen hebben voldoende mogelijkheden om risicokapitaal aan te trekken.
8. De vennootschap mag, in het verleden, nog geen kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd. Er kan worden verondersteld dat zij niet met een financieringstekort werden geconfronteerd.
9. De vennootschap maakt niet het voorwerp uit van een collectieve insolventieprocedure of bevindt zich niet in de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure.
10. De vennootschap mag de ontvangen sommen niet gebruiken voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen.
De vennootschap moet aan deze voorwaarde voldoen gedurende 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen.
De startende vennootschappen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen gedurende 48 maanden. Wat indien zij er binnen die periode niet langer aan voldoen?
11. De vennootschap mag na de storting van de sommen door de belastingplichtige niet meer dan 250.000 euro fiscaal aangemoedigde inbrengen ontvangen hebben tijdens haar bestaan. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

5. Welke datum bepaalt of de kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap plaatsvindt?

Voor de vaststelling van deze datum wordt gekeken naar de datum van de inschrijving op de kapitaalverhoging en niet naar de datum van de effectieve storting.

6. Op welke manier kan ik in die vennootschappen investeren?

In de huidige stand van de wetgeving en reglementering met betrekking tot deze materie, is het enkel mogelijk om rechtstreeks nieuwe aandelen van startende vennootschappen te verwerven met een inbreng in geld.
De verwerving via een crowdfundingplatform of via een startersfonds is nog niet van toepassing.
U moet de aandelen van startende vennootschappen 48 maanden behouden.
Wat gebeurt er wanneer ik de betrokken aandelen geen 48 maanden behoud?

7. Welke aandelen van startende vennootschappen worden beoogd?

De maatregel heeft betrekking op nieuwe aandelen uitgegeven:
–        naar aanleiding van de oprichting van de startende vennootschap;
–        of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap.
Het moet gaan om aandelen op naam, met andere woorden opgesteld op uw naam en ingeschreven onder uw naam in het aandeelhoudersregister gehouden door de startende vennootschap.
Die aandelen moeten een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van de startende vennootschap.
Zij moeten in geld zijn betaald.
Zij moeten volledig volstort zijn, d.w.z. volledig betaald, naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of de kapitaalverhoging.

8. Kan ik bestaande aandelen kopen?

Neen, de maatregel betreft nieuwe aandelen uitgegeven:
–        naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap;
–        of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap.

9. Wat gebeurt er wanneer ik de betrokken aandelen geen 48 maanden behoud?

Als u de aandelen van een startende vennootschap binnen de 48 maanden na de aanschaffing ervan vervreemdt, zal een deel van de belastingvermindering worden teruggenomen.
Deze terugname gebeurt voor het jaar waarin de voorwaarde niet langer vervuld is, onder de vorm van een belastingvermeerdering. De terugname wordt berekend in functie van het aantal ‘ontbrekende volle maanden’ vanaf de datum waarop de voorwaarde niet langer is vervuld tot het einde van de termijn van 48 maanden.
Concreet wordt, om het bedrag van de terugname te berekenen, het bedrag van de voorheen verleende belastingvermindering dus vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het aantal ontbrekende maanden en de noemer gelijk is aan 48.
Als deze voorwaarde niet meer is vervuld na de periode van 48 maanden volgend op de aanschaffing van de aandelen, is er geen probleem.

10. Wat gebeurt er in geval van overlijden binnen de 48 maanden na de aanschaffing?

In geval van overlijden van de aandeelhouder, stopt de aanhoudingsverplichting van 48 maanden zonder sanctie. In dat geval is er, in tegenstelling tot bij de vervreemding van de aandelen, geen belastingvermeerdering.

11. De startende vennootschappen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen gedurende 48 maanden. Wat indien zij er binnen die periode niet langer aan voldoen?

Van de 11 voorwaarden die de startende vennootschappen moeten respecteren, zijn er 4 voorwaarden die gedurende 48 maanden moeten worden gerespecteerd:
–        de vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zijn;
–        de vennootschap mag geen ‘vastgoedvennootschap’ zijn;
–        de vennootschap mag geen vennootschap zijn die is opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst of die haar voornaamste bron van inkomsten haalt uit management- of bestuurdersovereenkomsten;
–        de vennootschap mag de ontvangen sommen niet gebruiken voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen.
Om het geheel van voorwaarden te bekijken waaraan de startende vennootschappen moeten voldoen, zie de vraag: ‘Welke vennootschappen worden beoogd?’
Als de voorwaarden niet langer vervuld zijn na het verstrijken van de periode van 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen van de vennootschap, is er geen probleem.
Als de voorwaarden niet langer vervuld zijn tijdens de periode van 48 maanden volgend op de volstorting van de aandelen van de vennootschap, zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.
Deze terugname gebeurt voor het jaar waarin de voorwaarden niet langer vervuld zijn, onder de vorm van een belastingvermeerdering. De terugname wordt berekend in functie van het aantal ‘ontbrekende volle maanden’ vanaf de datum waarop de voorwaarde niet langer is vervuld tot het einde van de termijn van 48 maanden.
Concreet wordt, om het bedrag van de terugname te berekenen, het bedrag van de voorheen verkregen belastingvermindering dus vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het aantal ontbrekende maanden en de noemer gelijk is aan 48.

12. Welke grenzen zijn bepaald voor de investeringen?

–     Het aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de startende vennootschap mag niet meer dan 30% bedragen. De betalingen boven de 30% participatie, geven geen recht op de belastingvermindering.
–     Maximumbedrag per belastbaar tijdperk en per persoon: 100.000 euro;
Dit maximumbedrag wordt niet geïndexeerd.
Echtgenoten (of wettelijk samenwonenden) hebben elk recht op dit maximumbedrag voor hun eigen uitgaven.
–     Voor eenzelfde uitgave is er geen cumul met volgende fiscale voordelen:
* de belastingvermindering voor de verwerving van werkgeversaandelen;
* de belastingvermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds.

13. Wat zijn de percentages van de belastingvermindering?

De investeringen komen maar in aanmerking voor de belastingvermindering tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per belastbaar tijdperk.
De belastingvermindering bedraagt 30% van het bedrag van de investeringen.
Het percentage wordt verhoogd tot 45% voor de rechtstreekse investeringen in aandelen van micro-vennootschappen.
Wat zijn de beoogde micro-vennootschappen?

14. Wat zijn de beoogde micro-vennootschappen?

Worden beoogd, de kleine vennootschappen die niet alleen voldoen aan de 11 voorwaarden voorzien voor deze belastingvermindering (zie FAQ 4 ‘Welke vennootschappen worden beoogd’) maar daarenboven op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
–     het balanstotaal bedraagt niet meer dan 350.000 euro;
–     de omzet, exclusief btw, bedraagt niet meer dan 700.000 euro;
–     het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan 10.
Deze bedragen in euro worden niet geïndexeerd.
Wanneer meer dan één van deze criteria worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet.
In dat geval gaan de gevolgen in vanaf het boekjaar dat volgt op het boekjaar gedurende hetwelk meer dan één van de criteria voor de tweede keer werden overschreden of niet meer werden overschreden.
Door een eenmalige overschrijding zal een vennootschap dus niet haar statuut van micro-vennootschap verliezen.
Bij wijze van overgangsmaatregel, zal de regel volgens dewelke een vennootschap de drempel niet mag overschrijden gedurende twee achtereenvolgende boekjaren, voor één keer niet van toepassing zijn op het eerste boekjaar dat een aanvang neemt na 31.12.2015.
Wanneer de vennootschap op balansdatum noch moeder-, noch dochtervennootschap is, maar gedurende het boekjaar wel, moeten de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde (gegroepeerde) basis worden berekend. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld.
De startende micro-vennootschap moet aan deze criteria voldoen voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan. Micro-vennootschappen die met hun bedrijf beginnen, moeten de criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw schatten.
Indien uit deze schatting blijkt dat meer dan één van de criteria zullen overschreden worden gedurende het eerste boekjaar, moet daar voor dat eerste boekjaar meteen rekening mee worden gehouden. Dit houdt in dat, als uit het financieel plan zou blijken dat meer dan één van de drempels meteen worden overschreden, de vennootschap niet mag worden beschouwd als micro-vennootschap.

15. Kan de belastingvermindering worden terugbetaald of overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk als ze niet volledig kan worden aangerekend bij gebrek aan voldoende belastingen?

Neen, deze belastingvermindering kan niet worden terugbetaald (geen belastingkrediet), noch worden overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk.
Net zoals bij het fiscaal voordeel voor het pensioensparen, zal het eventuele excedent van de belastingvermindering ook niet kunnen worden aangerekend op de verschuldigde belasting van de andere echtgenoot.

16. Wat zijn de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER)?

De volgende landen maken deel uit van de Europese Economische Ruimte:
–     België
–     Bulgarije
–     Cyprus
–     Denemarken
–     Duitsland
–     Estland
–     Finland
–     Frankrijk
–     Griekenland
–     Hongarije
–     Ierland
–     Ijsland
–     Italië
–     Kroatië
–     Letland
–     Liechtenstein
–     Litouwen
–     Luxemburg
–     Malta
–     Nederland
–     Noorwegen
–     Oostenrijk
–     Polen
–     Portugal
–     Roemenië
–     Slovenië
–     Slowakije
–     Spanje
–     Tsjechië
–     Verenigd Koninkrijk
–     Zweden

17. Vanaf wanneer is deze nieuwe belastingvermindering in werking getreden?

Deze vermindering is van toepassing op de uitgaven voor het verwerven van aandelen van startende vennootschappen die worden uitgegeven vanaf 01.07.2015.

18. Welke documenten moet ik ter verantwoording voorleggen?

U moet de documenten die u jaarlijks worden bezorgd door de startende vennootschap waarin u heeft geïnvesteerd, ter beschikking houden van de administratie.
De startende vennootschap moet volgende documenten opstellen:
–     een document voor het jaar van verwerving van de aandelen;
–     een document voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving;
–     een document voor het jaar van vervreemding van de aandelen indien de investeerder de aandelen vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan.
In dat laatste geval zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen. Voor meer informatie hierover, zie vraag 9 ‘Wat gebeurt er wanneer ik de betrokken aandelen geen 48 maanden behoud?
De startende vennootschap moet u deze documenten bezorgen vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen en van de vier daaropvolgende jaren.
Voorbeeld: aandelen verworven in 2016.
De startende vennootschap moet de investeerder:
–     het document voor het jaar 2016 (jaar van verwerving) bezorgen vóór 31.03.2017;
–     het document voor het jaar 2017 (eerste jaar van de behoudtermijn van 4 jaar) bezorgen vóór 31.03.2018;
–     zelfde principe voor de drie volgende jaren.
Als de investeerder in het voorbeeld de aandelen zou vervreemden in 2018, zou de vennootschap hem een attest moeten bezorgen dat het aantal nog niet verlopen maanden vermeldt dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de terugname van de belastingvermindering. Dat attest zou vóór 31.03.2019 aan de investeerder moeten worden bezorgd.

Afwijking

De documenten met betrekking tot de volledig volstortte aandelen die van 01.07.2015 tot 31.12.2015 zijn verworven, moeten vóór 01.06.2016 aan de investeerder worden overhandigd.

Niet-verplicht modelattest

De administratie heeft een modelattest opgesteld, waarvan het gebruik niet verplicht is, maar dat de startende vennootschappen vrijblijvend kunnen gebruiken.

19. Wat moeten de documenten opgesteld door de startende vennootschap, bevatten?

Document voor het jaar van verwerving

Het document op te stellen voor het jaar van verwerving van de aandelen moet:
1. Bevestigen of de startende vennootschap al dan niet voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 14526, § 3, eerste lid, WIB 92.
Voor meer informatie over die 11 voorwaarden, zie vraag 4 ‘Welke vennootschappen worden beoogd?’.
2. Het tarief van de vermindering vermelden dat van toepassing is.
Voor meer informatie over deze tarieven en over de voorwaarden waaronder het hoger tarief van toepassing is, zie vraag 13 ‘Wat zijn de percentages van de belastingvermindering?’.
3. Het bedrag vermelden dat recht geeft op de vermindering. Dit betekent dan bovenop de hiervoor vermelde voorwaarden, ook de hierna vermelde voorwaarden moeten worden gerespecteerd, met name deze vermeld in artikel 14526, § 1, WIB 92.
Voorbeelden: de investering moet betrekking hebben op nieuwe aandelen, op naam, verworven met inbrengen in geld; de investeerder mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks een bedrijfsleider zijn in de voormelde vennootschap; het aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de startende vennootschap mag niet meer dan 30 % bedragen, indien wel, geven de betalingen boven de 30 % participatie geen recht op de belastingvermindering; …
Voor meer informatie over die voorwaarden, zie:
–     vraag 2 ‘Wie heeft recht op de belastingvermindering?’;
–     vraag 3 ‘De maatregel heeft betrekking op startende vennootschappen. Wat betekent “startende”?’;
–     vraag 7 ‘Welke aandelen van startende vennootschappen worden beoogd?’.
4. Bevestigen:
–     dat u de aandelen in het belastbaar tijdperk heeft aangeschaft, met vermelding van de datum van de volledige volstorting van de aandelen;
–     en dat u de aandelen op het einde van het belastbaar tijdperk nog steeds in uw bezit heeft.

Niet-verplicht modelattest

De administratie heeft een modelattest opgesteld, waarvan het gebruik niet verplicht is, maar dat de startende vennootschappen vrijblijvend kunnen gebruiken.

Document voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving

Het document op te stellen voor elke van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving moet bevestigen dat:
1. de aandelen nog steeds in uw bezit zijn op 31 december van het belastbaar tijdperk;
2. de startende vennootschap nog steeds aan de vier volgende voorwaarden voldoet:
a) de vennootschap is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap;
b) de vennootschap is geen ‘vastgoedvennootschap’;
Voor meer informatie over deze voorwaarde, zie punt 5 van vraag 4 ‘Welke vennootschappen worden beoogd?
c) de vennootschap is niet opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst of is geen vennootschap die haar voornaamste bron van inkomsten haalt uit management- of bestuurdersovereenkomsten;
d) de vennootschap gebruikt de sommen ontvangen in het kader van de tax shelter niet voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen.
Voor meer informatie over de gevolgen wanneer deze voorwaarden niet worden gerespecteerd, zie vraag 11 ‘De startende vennootschappen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen gedurende 48 maanden. Wat indien zij er binnen die periode niet langer aan voldoen?’.

Niet-verplicht modelattest

De administratie heeft een modelattest opgesteld, waarvan het gebruik niet verplicht is, maar dat de startende vennootschappen vrijblijvend kunnen gebruiken.

Document voor het jaar van vervreemding van de aandelen

Dit document moet opgesteld worden voor het jaar van vervreemding van de aandelen, indien u ze vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan.
Het document moet het aantal nog niet verlopen maanden vermelden dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de terugname.
Voor meer informatie hierover, zie vraag 9 ‘Wat gebeurt er wanneer ik de betrokken aandelen geen 48 maanden behoud?’

Niet-verplicht modelattest

De administratie heeft een modelattest opgesteld, waarvan het gebruik niet verplicht is, maar dat de startende vennootschappen vrijblijvend kunnen gebruiken.
bron : lexalert