Via MyRent wordt het mogelijk om onderhandse huurcontracten betreffende in België gelegen onroerende goederen op gedematerialiseerde wijze ter registratie aan te bieden, werd gerealiseerd
De invoering van de mogelijkheid (voor de individuele burger/gebruiker)  en de verplichting (voor de grote institutionele verhuurders en de georganiseerde tussenpersonen, die met de Federale Overheidsdienst Financiën een samenwerkingsprotocol hebben gesloten) om huurcontracten op elektronische wijze ter registratie aan te bieden, heeft volgende doelen:

  • een efficiëntere uitvoering van de formaliteit van de registratie en de heffing van het verschuldigde registratierecht op de aangeboden huurcontracten;
  • een snelle en efficiënte aflevering van de inlichtingen omtrent het al dan niet geregistreerd zijn van een huurovereenkomst.

Deze inlichtingen zijn van groot  belang,  zowel  voor  de  huurder  als  voor  de  verhuurder, gezien de registratie van een huurcontract zeer belangrijke burgerrechtelijke  gevolgen  heeft  (zie  artikel  1328  Burgerlijk  Wetboek,  artikel 1743 Burgerlijk Wetboek, artikel 3, § 5, Woninghuurwet en artikel 9, eerste lid, Woninghuurwet).
Het KB van 7 december 2016 voorziet in nadere regels nodig zijn met betrekking tot deze nieuwe mogelijkheid van wijze van aanbieding.
Voor sociale verhuurkantoren en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars is een bijzonder statuut van geregistreerde gebruiker en voorzien in het sluiten van een samenwerkingsprotocol dat de mogelijkheid biedt tot een op technisch vlak aangepaste elektronische verzending.

 
Welke akten kunnen via MyRent aangeboden worden?

  • de onderhandse akten van een overeenkomst van verhuring, onderverhuring of overdracht van huur;
  • de plaatsbeschrijvingen hierbij opgemaakt.

Hoe wordt de gebruiker van MyRent geïdentificeerd?
De identificatie en de authenticatie van een gebruiker van MyRent gebeurt door middel van een elektronische identiteitskaart of een door een certificatieautoriteit erkend certificaat klasse 3.
De identificatie, de authenticatie en het rollenbeheer van de medewerkers of leden van een geregistreerde gebruiker gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de geregistreerde gebruiker.
Welke gegevens moeten via MyRent meegedeeld worden?
De elektronische verzending van de stukken moet vergezeld gaan van de volgende metagegevens :
1° de identiteit van de contracterende partijen, te weten :
a) wat betreft een natuurlijke persoon :
1) zijn naam;
2) zijn eerste voornaam;
3) zijn woonplaats;
4) zijn datum en plaats van geboorte;
b) wat betreft een rechtspersoon :
1) zijn maatschappelijke naam;
2) zijn maatschappelijke zetel;
3) zijn rechtsvorm;
4) indien een dergelijk nummer hem is toegekend, zijn ondernemingsnummer bedoeld in artikel 5 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;
2° het adres van het verhuurde goed;
3° het type van het elektronisch verzonden stuk;
4° de datum van de huurovereenkomst;
5° de begindatum van de huurovereenkomst;
6° de duur van de huurovereenkomst;
7° het bedrag van de huurprijs en de periodiciteit ervan;
8° het bedrag van de lasten en de periodiciteit ervan;
9° de bestemming van het verhuurde goed.
Raadpleging
De gebruiker kan de vermelding van de registratie van een door hem op gedematerialiseerde wijze aangeboden stuk raadplegen in zijn dossier in MyRent na identificatie en authenticatie.
Aan een geregistreerde gebruiker wordt de vermelding van de registratie van een door hem op gedematerialiseerde wijze aangeboden stuk op dezelfde wijze verzonden, overeenkomstig de voorschriften die werden vastgesteld in het samenwerkingsprotocol gesloten tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de geregistreerde gebruiker.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
De volledige tekst vindt u hier : koninlijk besluit van 7 december 2016 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de registratie