Wat houdt deze maatregel in

Een kredietgever (belegger) die een lening (schuldeffect) aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming (credit crowdfunding) op een erkend crowdfuningplatform, kan genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €9.965 per jaar (door indexering  is dit €15.000 voor aanslagjaar 2016 en 2017). De erkenningsprocedure voor de crowdfundingplatformen is echter nog niet in orde. We verwachten dit tegen eind 2016 (zie kader).
 
Crowdfunding, vrij vertaald “financiering door de menigte (the crowd)” is een alternatieve vorm van financiering,   waarbij
o.m. (startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen om vervolgens eventueel aan te kloppen bij de professionele investeerders (banken, business angels,…). Dit kan onder verschillende vormen gebeuren, nl. aankoop van aandelen (equity crowdfunding), kredietverlening (credit crowdfunding) of donatie (donation crowdfunding).
 
De investeerder (belegger) die aandelen koopt in het kapitaal van een startende onderneming via equity crowdfunding verkrijgt een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingvermindering in de personenbelasting op de investering in kapitaal. Meer informatie over deze maatregel vindt u in de Tax shelter voor startende ondernemingen.

Wie komt in aanmerking

De kredietnemer (begunstigde onderneming) is maximum 4 jaar oud en is een natuurlijke persoon of kmo die beantwoordt aan de definitie van kleine vennootschap (vanaf 1 januari 2016 zoals gedefinieerd in §§1 tot 6 van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen) die voor het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van volgende criteria overschrijdt:
 

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 werknemers;
  • jaaromzet, exclusief btw: €9.000.000;
  • balanstotaal: €4.500.000;

 
Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.  De criteria moeten op geconsolideerde basis worden bekeken wanneer het gaat om een moedervennootschap of om een vennootschap die behoort tot een consortium. Wanneer er boekhoudkundig geen consolidatie wordt opgemaakt, kan men kiezen voor een alternatieve consolidatie: verhoging van de criteria met   20%.
Een vennootschap die zijn activiteit start, en dus niet beschikt over deze cijfers, moet de criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw schatten.
 
De kredietgever moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening van minimaal 4 jaar evenwel afsluit buiten zijn beroepswerkzaamheid.
 
Vzw’s zijn in beginsel niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
 

Wat komt in aanmerking

 Om in aanmerking te komen voor dit fiscaal voordeel moet de kredietgever voldoen aan bepaalde  voorwaarden:
 

  • de lening is afgesloten op basis van een jaarlijks te betalen interestvoet en moet een minimale looptijd van 4 jaar hebben;
  • de lening is ten gunste van een startende onderneming (bedrijf dat ten hoogste 48 maanden is ingeschreven in de KBO);
  • de lening kan niet worden afgesloten met het oog op de herfinanciering van een andere lening;
  • de lening moet afgesloten worden op een door de FSMA erkend crowdfunding platform. ( deze procedure is nog niet in orde)

    Laatste revisiedatum: 10 okt ’16 Federale maatregel