De KBO of Kruispuntbank van Ondernemingen is de digitale databank van de federale overheid. Op KBO Public Search vind je de meeste bedrijfsgegevens, maar voor data die niet beschikbaar zijn voor het grote publiek kan je terecht op de KBO Private Search.
Deze databank bevat alle gegevens van je bedrijf en vestigingseenheden, ook de voor het publiek niet toegankelijke data.
Welke gegevens kunt u raadplegen met Private search ?
Toegang tot Private search (wettelijke functies en mandaten)
Gegevens verbeteren
Private Search is een webtoepassing waarmee actieve ondernemingen hun eigen gegevens uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen kunnen raadplegen. Indien nodig kunnen zij bepaalde gegevens zelf corrigeren.

Welke gegevens kunt u raadplegen met Private Search?

Met Private Search kunt u in de Kruispuntbank alle gegevens over uw onderneming en vestigingseenheden raadplegen.

Toegang tot Private Search

Beveiligde toegang

Private Search is een beveiligde toepassing. Als u zich aanmeldt, moet u zich identificeren met eenburgertoken of een elektronische identiteitskaart. Zodra u zich heeft aangemeld, verschijnen automatisch de ondernemingsnummers van de ondernemingen die u mag raadplegen.

Toegangen: wie heeft welke rechten?

Binnen een onderneming kan niet iedereen gebruikmaken van Private Search. De toegang is beperkt tot bepaalde groepen.

Wettelijke functies

Alleen de wettelijke functiehouders van een onderneming hebben automatisch toegang tot de toepassing Private Search via hun eID of token. Deze toegang geeft hen het recht om gegevens van de onderneming te raadplegen en de gegevens aan te passen of te verbeteren. In een afzonderlijk overzicht leest u welke functies automatisch toegang geven tot de Private Search.
Hebt u geen toegang tot de toepassing met uw eID of token maar komt de functie die u uitoefent wel voor in bovenstaande lijst? De onderneming waarin u een wettelijke functie uitoefent komt niet voor in de lijst in KBO Private Search?
Het is mogelijk dat uw functie niet is ingeschreven in de KBO. In dit geval moet u de beheersdienst KBO – PRIVATE SEARCH het formulier “inschrijven ontbrekende functie” ingevuld terugsturen.

Volmacht voor toegang tot Private Search

Als u een wettelijke functie bekleedt met toegang tot Private Search, dan kunt u een volmacht verlenen aan iemand anders in de onderneming. Deze gemandateerden hebben dan dezelfde rechten als de wettelijke functiehouders om gegevens van de onderneming te raadplegen en de gegevens aan te passen of te verbeteren. Om deze mandaten te beheren kan u gebruik maken van volgende formulieren:

Mandaten “Post”

Alle personen die toegang hebben tot de gegevens van een onderneming via de toepassing “Private Search”, in overeenkomst met artikel 4 van het Koninklijk besluit van 22 april 2010, kunnen aan derden een mandaat geven om aangetekende zendingen in ontvangst te nemen voor deze onderneming. De inschrijving van deze nieuwe mandaten “post”, of het aanpassen van reeds bestaande mandaten, kan men uitvoeren via het tabblad “Mandaten” in de toepassing “Private Search”. (PDF, 319.38 Kb)
De personen die toegang hebben tot de ondernemingsgegevens via deze toepassing kunnen een uittreksel afdrukken waar identificatiegegevens van de onderneming en de bevoegde personen opstaan. Dit laat de identificatie toe van de persoon om aangetekende zendingen op te halen voor die onderneming .
Een mandaat “post” kan op ondernemingsniveau of op het niveau van de vestigingseenheid toegekend worden. Wanneer het toegekend is op het niveau van de onderneming, kan de mandaathouder aangetekende zendingen in ontvangst nemen voor de onderneming en alle vestingingseenheden van die onderneming. Wanneer toegekend op het niveau van de vestigingseenheid, is de mandaathouder enkel bevoegd om aangetekende zendingen voor die bepaalde vestigingseenheid in ontvangst te nemen.

Gegevens verbeteren

Zijn de gegevens die u in Private Search heeft gevonden niet correct? Dan kan u voor bepaalde gegevens zelf de aanpassingen doorvoeren.

Welke gegevens

De gegevens die u mag en kan wijzigen, toevoegen of verbeteren hangt af van uw hoedanigheid en rechtsvorm. In onderstaande tabel vindt u een algemeen overzicht van alle mogelijkheden.

Gegevensgroep Alle ondernemingen Niet-handelsondernemingen
naar privaat recht
VZW’s
Adres van een vestigingseenheid Wijzigen Inschrijven
Wijzigen
Inschrijven
Wijzigen
Contactgegevens Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten
Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten
Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten
Benaming van een vestigingseenheid Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten
Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten
Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten
Bankrekening Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten
Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten
Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten
Mandaten Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten
Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten
Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten
Begin- en einddatum van een
vestigingseenheid
Inschrijven en wijzigen van de begindatum Inschrijven en wijzigen van de begin en einddatum
Stopzetten
Activiteiten Inschrijven
Wijzigen
Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Wanneer u een wijziging van het adres van uw vestigingseenheid doorvoert ontslaat dit u niet van uw plicht om de juiste gegevens aangaande uw vergunningen / vestigingsattesten door te geven aan de betrokken diensten.

Aanpassingen van andere gegevens

De te volgen procedure om de andere gegevens te verbeteren is afhankelijk van het type verbetering dat u wenst uit te voeren.

Gewenste verbetering  Procedure
Verbetering van fouten ingevoerd voor 2003
(voor Niet-handelsondernemingen naar privaat recht is dit voor juni 2009)
Stuur uw correctieaanvraag naar de beheerscel KBO. Gebruik daarvoor de formulieren die u hier kan vinden.
Verbetering van fouten ingevoerd na 2003
(voor Niet-handelsondernemingen naar privaat recht is dit na juni 2009)
U kan zich wenden tot de dienst die de gegevens foutief heeft ingevoerd, deze moeten de gegevens verbeteren.
Ingeven van nieuwe gegevens (voorbeeld een adreswijziging) Neem contact op met de verantwoordelijke initiator (vb: een ondernemingsloket, de griffie van een rechtbank van koophandel, …)

Uitzonderingen

Voor de aanpassing van sommige gegevens moet u niet aankloppen bij de KBO maar bij een andere dienst. De volgende tabel toont om welke gegevens en diensten het gaat.

Voor fouten in de vermelding van de … neemt u contact op met …
btw-activiteiten en hoedanigheid kbo-bce-enterprise@minfin.fed.be
RSZ-hoedanigheid identif@rsz.fgov.be
RSZ-activiteiten statcod.info@rsz.fgov.be
jaarrekeningen en geconsolideerde rekeningen balanscentrale@nbb.be
woonplaats / adres onderneming natuurlijk persoon het gemeentebestuur van uw woonplaats